fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Funkcjonariusz Służby Więziennej nie zawsze dostanie lokal

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Pomoc finansowa na mieszkanie przysługuje funkcjonariuszowi tylko wtedy, gdy zgłaszając roszczenie, nie miał zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w miejscowości pełnienia służby lub pobliskiej
[b]Tak wynika z uchwały NSA z 29 kwietnia 2009 r., I OPS 7/08[/b]
[srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]
Rzecznik praw obywatelskich złożył wniosek o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA uchwały wyjaśniającej przepisy prawne ustawy o Służbie Więziennej. Uzasadnieniem były rozbieżności poglądów w kwestii przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego przez funkcjonariusza, który w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych nabył lokal na wolnym rynku, a następnie złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
Za przykład podany został wyrok z 12 czerwca 2008 r. Organ przyjął, że pomoc finansowa nie przysługuje funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który posiada lokal mieszkalny o powierzchni odpowiadającej normom zaludnienia. Nie przysługuje mu także uprawnienie do otrzymania przydziału lokalu służbowego.
W orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowany był także odmienny pogląd. Zgodnie z wyrokiem z 7 marca 2008 r. wiadomo, iż funkcjonariusz, który w dniu złożenia wniosku był współwłaścicielem domu, nie jest pozbawiony prawa do omawianego świadczenia pieniężnego. W wyjaśnieniu podano, że ubiegał się o pomoc finansową nie na uzyskanie innego od posiadanego w dniu złożenia wniosku lokalu, ale na spłatę zobowiązań finansowych związanych z wcześniej nabytym domem.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Decydujące znaczenie ma sytuacja mieszkaniowa funkcjonariusza składającego wniosek o przyznanie świadczenia. NSA wskazał, że [b]nie można przyjąć, iż przewidziana pomoc finansowa przysługuje jedynie temu funkcjonariuszowi, który spełnia wszystkie ustawowe przesłanki w dniu wystąpienia z wnioskiem[/b]. Takie rozumienie ustawy znacznie ograniczyłoby uprawnienia funkcjonariuszy do korzystania z przysługującego im prawa.
Lokal mieszkalny został nabyty przed złożeniem wniosku. W tej sytuacji funkcjonariusz ubiega się o przyznanie pomocy na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w związku z wcześniejszym nabyciem lokalu mieszkalnego. Dlatego [b]pojęcie to należy rozumieć w sposób szeroki i nie zawężać interpretacji do użytego przez ustawodawcę określenia „na uzyskanie lokalu mieszkalnego”[/b].
Należy jednak usystematyzować pojęcie domu. Jest to lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, jak również dom jednorodzinny, a także lokal mieszkalny lub dom w ramach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
[wyimek]Nabycie domu mieszkalnego przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej nie wyklucza jej udzielenia[/wyimek]
Pomoc finansowa przysługuje funkcjonariuszowi tylko wtedy, gdy zgłaszając roszczenie, nie miał zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych w miejscowości pełnienia służby lub pobliskiej. Istotne zatem jest prawo funkcjonariusza do lokalu, a inaczej mówiąc, zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych z uwzględnieniem przysługującej normy powierzchni mieszkalnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA