Wyjaśnienia urzędów

Stanowisko Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące regulaminów wynagradzania pracowników samorządowych

Zgodnie z art. 39 ww. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5747D480448AE4A4BE44A7C6B0081FFF?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link] pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania określi dla pracowników samorządowych, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę m.in. szczegółowe zasady wynagradzania.
Zgodnie natomiast z przepisami kodeksu pracy, w szczególności działu III Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia, warunki wynagradzania za pracę ustalają układy zbiorowe pracy, z zastrzeżeniami przewidzianymi w art. 77[sup]2[/sup] i dalsze. Regulaminy wynagradzania w myśl kodeksu pracy Stanowisko Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r.tworzy natomiast pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nie objęty zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. A zatem przepisy kodeksu pracy ograniczają w pewien sposób możliwości wprowadzania przez pracodawców regulaminów wynagradzania.Należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 43 ww. ustawy o pracownikach samorządowych, który stwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu pracy. Nie można uznać, iż kwestia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę nie jest uregulowana wprost w ustawie.
Wydaje się, iż brzmienie art. 39 przesądziło bezpośrednio o konieczności wprowadzenia regulaminów wynagradzania przez wszystkich pracodawców niezależnie od funkcjonujących układów zbiorowych. Posiłkowe stosowanie przepisów kodeksu pracy może spowodować duże wątpliwości interpretacyjne, np. czy można zgodnie z kodeksem pracy zastąpić regulamin wynagradzania układem zbiorowym. A zatem należy stwierdzić, iż w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach i urzędach, o których mowa w art. 2 ww. ustawy o pracownikach samorządowych obowiązują regulaminy wynagradzania. Tym samym dotychczasowe układy zbiorowe powinny zostać wypowiedziane w celu zaproponowania nowych warunków wynagradzania. (...) W procesie uzgodnień przedmiotowego projektu ustawy nie zgłaszano zastrzeżeń w tym zakresie, zarówno ze strony środowiska samorządowego, jak i ministerstw oraz związków zawodowych.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL