Praca w samorządzie

Zmiany organizacyjne w gminie uzasadniają zwolnienia

Choć to starosta jest kierownikiem urzędu, o jego organizacji i zasadach funkcjonowania decyduje rada
Odmienne zasady obowiązują w urzędach marszałkowskim oraz gminy. W tym pierwszym uchwalenie regulaminu organizacyjnego urzędu powierzone zostało zarządowi. W gminach o organizacji urzędu decyduje jednoosobowo wójt (burmistrz, prezydent miasta), wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie.
[srodtytul]Zorganizowany zespół osób[/srodtytul] Każdy urząd jest przydanym organowi administracji publicznej aparatem pomocniczym służącym do wykonywania jego zadań i funkcji. Służy on jednak nie tylko organowi wykonawczemu gminy, powiatu czy województwa. Zapewnia bowiem także obsługę rad i sejmików, a także w pewnym zakresie samorządowych jednostek organizacyjnych.
Najpełniejszą władzę nad urzędem posiada wójt. Nie tylko sprawuje on nad nim pełne władztwo organizacyjne, ale także ponosi pełną odpowiedzialność za przebieg i efekty jego pracy. Dlatego też tak ważne jest zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej urzędu. Takiej, która zapewni możliwie najbardziej efektywną realizację zadań wójta (burmistrza, prezydenta miasta). [srodtytul]Konsekwencje dla osób zatrudnionych[/srodtytul] Wydając regulamin organizacyjny urzędu, należy przede wszystkim określić w nim jego strukturę organizacyjną. Będzie ona określała zarówno strukturę pionową urzędu opartą na schemacie zwierzchnik – podwładny, jak i poziomą: wydziały, samodzielne stanowiska pracy. Przeprowadzając reorganizację, będziemy przede wszystkim dokonywać zmian właśnie w tym schemacie. Może to polegać na łączeniu określonych wydziałów, likwidacji poszczególnych stanowisk (bo stały się zbędne) lub tworzeniu nowych (bo są wymagane). Przekazanie części zadań urzędu gminy nowo utworzonej jednostce organizacyjnej może być elementem reorganizacji urzędu, który uprawnia do zwolnienia pracownika samorządowego. [b]Uwaga! Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 2006 r., przyjęcie jako kryterium do zwolnień możliwości skorzystania przez pracownika z wcześniejszej emerytury ze względu na wiek i staż pracy nie narusza zakazu dyskryminacji i jest społecznie uzasadnione (I PK 217/05).[/b] Zmiana struktury organizacyjnej urzędu może mieć znaczący wpływ nie tylko na jego funkcjonowanie, ale także na zatrudnionych w nim urzędników. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom. Możliwość taka istnieje, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze zatrudnienie urzędnika na tym stanowisku. Ustawodawca zadbał przy tym o interesy pracowników przenoszonych na stanowiska gorzej opłacane – takie przesunięcia zdarzają się w praktyce najczęściej. Zgodnie bowiem z treścią ust. 2 omawianego przepisu przeniesiony pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od tego, jakie powinien otrzymywać na nowym stanowisku. [b]Wypłacane na starych zasadach wynagrodzenie przysługuje pracownikowi przez okres sześciu miesięcy następujących po miesiącu, w którym urzędnik został przeniesiony na nowe stanowisko. [/b]Uwaga! To pracodawca decyduje, na jakie inne stanowisko przeniesie pracownika. Musi ono jedynie odpowiadać jego kwalifikacjom. Pracownik natomiast nie może się domagać zatrudnienia w tym samym charakterze co przed reorganizacją (np. na stanowisku kierowniczym). [srodtytul]Przywileje dla mianowanych[/srodtytul] Reorganizacja urzędu może być natomiast podstawą do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie mianowania. Możliwość taką przewiduje wprost art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. Muszą jednak zostać spełnione określone w tym przepisie przesłanki. Po pierwsze[b] rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym z powodu reorganizacji urzędu musi nastąpić do 1 stycznia 2012 r., po drugie rozwiązanie stosunku pracy jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, w której nie jest możliwe przeniesienie go na inne stanowisko.[/b] Jeżeli te dwie przesłanki zostaną spełnione, to rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym następuje z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. [ramka][b]Przykład[/b] Kacper G. jest gminnym pracownikiem mianowanym. W wyniku reorganizacji urzędu zlikwidowane zostało jego stanowisko pracy. W urzędzie nie ma możliwości przeniesienia Kacpra G. na inne stanowisko, w konsekwencji jego stosunek pracy uległ rozwiązaniu. Nasz pracownik nie znajduje się jednak w bardzo złym położeniu. Przysługuje mu bowiem – do czasu podjęcia innej pracy lub działalności gospodarczej – świadczenie pieniężne obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Świadczenie to będzie otrzymywał maksymalnie przez sześć miesięcy.[/ramka] masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.cyrankiewicz@rp.pl]m.cyrankiewicz@rp.pl[/mail]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL