fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Bezrobotnym będzie tylko ten, kto ma komplet dokumentów

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Utrata posady dla niektórych będzie oznaczała konieczność zarejestrowania się w urzędzie pracy i wystąpienia z wnioskiem o wypłatę stosownego zasiłku. Aby zrobić to jak najszybciej, warto zadbać o skompletowanie dokumentów niezbędnych do dokonania tych czynności
W celu dokonania rejestracji bezrobotny musi się udać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Jeżeli nie jest zameldowany, to udaje się do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
Urzędnikowi dokonującemu rejestracji należy przedłożyć do wglądu następujące dokumenty: - dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia; - świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień; - dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli zainteresowany taki dokument posiada. Poza danymi, które będą wynikać z dowodu osobistego, należy podać informacje o miejscu zamieszkania lub pobytu oraz numerze identyfikacji podatkowej (NIP). Natomiast osoba niepełnosprawna, oprócz wymienionych dokumentów przedkłada jeszcze zaświadczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. [srodtytul]Nie każdy może[/srodtytul] Definicja bezrobotnego, zgodnie z [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[/link], jest bardzo rozbudowana. Zgodnie z tą regulacją taki status ma osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie tego wymiaru), nieucząca się w szkole (z wyjątkiem edukującej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych) i zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli dodatkowo: - ukończyła 18 lat, ale nie ma: 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna), - nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, - nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o takiej powierzchni użytków rolnych, - nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, - nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub odbywa karę pozbawienia wolności, - nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (nie chodzi o przychód z działalności zarobkowej, ale np. z najmu). [b]Uwaga![/b] Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te osoby wszystkich dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień. [srodtytul]Kto dostanie świadczenie[/srodtytul] Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie siedmiu dni od dnia zarejestrowania się we właściwym urzędzie pracy, jeżeli: - nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy (a także oferty stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych) oraz - ma wymagany okres zatrudnienia – czyli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: - był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni), - wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, - świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, - opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, - wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, - wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (FP) bądź też uzyskiwany dochód stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,albo - opłacał składkę na FP w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, - był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, - był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na FP. Do wymaganego okresu zatrudnienia lub opłacania składek wlicza się między innymi okres: – służby wojskowej, – urlopu wychowawczego; – pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby wojskowej, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. [ramka][b]GPP>ważne [/b]Osoba, która pracowała na część etatu, poza standardowymi dokumentami będzie zobowiązana przedstawić zaświadczenie od pracodawcy, z którego wynikać będzie, że jej dochód za każdy przepracowany miesiąc nie był niższy niż wysokość minimalnego wynagrodzenia. [/ramka] [ramka][b]Liczy się staż[/b]Wysokość zasiłku uzależniona jest od długości okresu zatrudnienia, warto więc przedstawić w urzędzie pracy wszystkie posiadane świadectwa pracy [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA