fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Weź premię na okna i kredyt

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Od 1 kwietnia premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej będzie można przeznaczyć na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym, wymianę okien w domu oraz przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu we własność
Tego dnia zmienią się przepisy i z książeczek mieszkaniowych będzie można finansować nowe cele. Dziś wyjaśniamy, kto i na jakich zasadach może na tym skorzystać.
[srodtytul]Dla kogo premia... [/srodtytul] O premię mogą się ubiegać właściciele książeczek wystawionych do 23 października 1990 r. Mogą ją przeznaczyć na wydatki mieszkaniowe, które wymienia ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Lista takich wydatków jest długa. W przyszłym tygodniu pojawią się na niej następujące nowe punkty:
> Wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej za ostatnie 12 miesięcy. Z premii będzie można skorzystać, pod warunkiem że za pieniądze z funduszu wykonano remont części wspólnych w budynku. Przykładowo spółdzielnia ociepliła blok albo wymieniła instalację centralnego ogrzewania. Wpłaty na fundusz nie mogą ponadto przewyższać części kosztów remontu przypadającej na posiadacza książeczki. > Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. > Remont mieszkania lub domu jednorodzinnego polegający na wymianie okien lub instalacji gazowej albo elektrycznej. Nie w każdym wypadku będzie to możliwe od ręki. Razem z ustawą wprowadzono harmonogram realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej. Określa on, w jakich latach właściciele książeczek mieszkaniowych wystawionych w danym przedziale czasowym mogą skorzystać z premii (patrz ramka). [b]Uwaga! Niektóre osoby mogą się pogubić. Wcześniej, bo 19 marca, weszła w życie inna zmiana, która także wprowadziła możliwość wykorzystania książeczki na remont lub wymianę okien, ale tylko w mieszkaniach. Nowela obowiązująca od 1 kwietnia zawiera podobne uregulowanie, które niczego nie likwiduje, lecz rozszerza uprawnienia przyznane 19 marca – na osoby posiadające domy. [/b] > Wkład własny przy kredycie na realizację jednego z celów wymienionych w ustawie. > Na całkowitą spłatę starego kredytu mieszkaniowego. Chodzi o tych, którzy wzięli kredyt mieszkaniowy na przełomie lat 70., 80. i 90. Wtedy to gwałtownie rosła inflacja, a wraz z nią oprocentowanie. Pojawił się więc w 1996 r. program pomocy państwa, zawiera go ta sama ustawa, która dotyczy książeczek. Prawo do premii będą mieli nawet ci, którzy spłacili już kredyt przed 1 kwietnia, ale w takim przypadku wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej powinien zostać złożony w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku realizacji uprawnienia do premii gwarancyjnej, określonego w harmonogramie. [wyimek]6,5 tys. zł. wynosi średniopremia gwarancyjna[/wyimek] [b]Przykład[/b] W przypadku książeczki mieszkaniowej założonej w latach 1969 – 1972 właściciel może złożyć wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej w związku ze spłatą kredytu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 r. Gdyby zrobił to po 1 lipca 2010 r., bank odmówiłby wypłaty premii gwarancyjnej. Tak jak dotychczas, książeczkę mieszkaniową nadal będzie można wykorzystać na następujące cele: > zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, > wykup mieszkania komunalnego, > nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej), > na uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczeń niemieszkalnych, > na wpłatę partycypacji do towarzystwa budownictwa społecznego, > na wykup mieszkania lokatorskiego lub wynajętego na własność. Ustawa pozwala wypłacić premie osobom, które już stawiają dom lub czekają, aż deweloper albo spółdzielnia wybuduje mieszkanie. Można ją otrzymać na określonym etapie inwestycji. Przykładowo: budowa własnego domu jednorodzinnego musi być zaawansowana w co najmniej 20 proc. jego wartości kosztorysowej. [wyimek]1,4 mln jest jeszcze książeczek mieszkaniowych [/wyimek] [srodtytul]... i jak ją otrzymać [/srodtytul] Właściciel książeczki, aby uzyskać premię gwarancyjną, powinien złożyć w dowolnym oddziale PKO BP wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej (razem z książeczką oraz dowodem osobistym). Pracownik banku powie, jakie dokumenty będą jeszcze potrzebne. Uwaga! Bardzo ważny jest termin. Do banku z książeczką należy się zgłosić w ciągu 90 dni od poniesienia wydatku. Te 90 dni to tzw. termin zawity, jeżeli złoży się wniosek po jego upływie, nie będzie żadnych szans na wypłatę premii. Po nabyciu mieszkania lub domu na własność 90 dni liczy się od daty podpisania umowy w formie aktu notarialnego albo też od uprawomocnienia się wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli chodzi o wymianę okien, datą, od której biegnie ten termin, jest data wystawienia faktury za wykonaną usługę lub zakup materiału, a przy remoncie instalacji – data sporządzenia protokołu jej odbioru, a gdy chodzi o spłatę kredytu – data jego uregulowania, natomiast przy zaciąganiu kredytu – data zawarcia umowy kredytowej. Pieniądze z książeczki można uzyskać dopiero po poniesieniu wydatków. Najpierw więc trzeba np. przeprowadzić remont albo kupić mieszkanie i dopiero wtedy można się starać o premię. [srodtytul]Cesja tylko na najbliższą rodzinę[/srodtytul] Książeczki nie można też scedować na dowolną osobę. Wytyczne dla ich właścicieli (zawiera je zarządzenie z 24 lutego 1986 r.) pozwalają to zrobić tylko między: małżonkami (nawet rozwiedzionymi), rodzicami i dzie- ćmi (również między przysposobionym i przysposabiającym), dziadkami i wnukami, rodzeństwem, także przyrodnim, macochą i ojczymem oraz pasierbami. Może się zdarzyć, że po przeniesieniu praw jedna osoba stanie się właścicielem kilku książeczek mieszkaniowych. Wówczas bank musi wypłacić premię z każdej książeczki. Przy czym premia jest naliczana w odniesieniu do sumy wniesionych wpłat nieprzekraczających kosztów budowy 55 mkw. powierzchni użytkowej mieszkania albo 70 mkw. powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego. Cesji dokonuje się na pisemny wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, a gdy należy ona do osoby małoletniej – po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego i opiekuńczego. [b]Podstawa prawna[/b] [ul][li][link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169949]ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.)[/link] [/li] [li][link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=302069]nowelizacja z 23 stycznia 2009 r. ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (DzU 2009 r. nr 30, poz. 190)[/link][/li] [li][link=http://]zarządzenia nr B/1/VIII/86 prezesa NBP z 24 lutego 1986 r. “Postanowienia dla właścicieli oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych wystawionych przez PKO po 1 stycznia 1983 r.[/link][/li] [/ul] [ramka][srodtytul]Ile kosztuje[/srodtytul] [ul][li]cesja książeczki mieszkaniowej kosztuje - 70 zł[/li][li]pierwsze zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków na książeczce mieszkaniowej jest bezpłatne, za każde następne trzeba zapłacić - 25 zł[/li][li]za likwidację książeczki z wypłatą premii gwarancyjnej płaci się - 30 zł[/li][li]likwidacja książeczki bez wypłaty premii jest bezpłatna[/li][/ul] [srodtytul]Jakich dokumentów wymaga bank[/srodtytul] [b]Wymiana okien[/b] – faktura zakupu lub wykonania usługi oraz potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu lub domu. Dla lokali spółdzielczych będzie to zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie, a gdy chodzi o własność – odpis z księgi wieczystej [b]Wymiana instalacji gazowej lub elektrycznej[/b] – faktura zakupu lub wykonania usługi, protokół sprawdzenia odbiorczego instalacji wykonany przez uprawnionego gazownika lub elektryka oraz kserokopia jego świadectwa kwalifikacyjnego [b]Wkład własny przy kredycie[/b] – umowa kredytowa podpisana z bankiem [b]Spłata starego kredytu[/b] – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające dokonanie całkowitej spłaty kredytu obciążającego lokal mieszkalny właściciela książeczki mieszkaniowej [b]Przy zakupie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego od dewelopera na rynku pierwotnym[/b] (na etapie procesu inwestycyjnego): pozwolenie na budowę, notarialnie sporządzona umowa zobowiązująca do wybudowania lokalu lub domu, zaświadczenia od dewelopera o jego numerze konta bankowego oraz o kosztorysowej wartości lokalu lub domu, o wysokości dokonanej wpłaty, dowód złożenia w sądzie wniosku o wpis do księgi wieczystej roszczenia o ustanowienie odrębnej własności [b]Przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu[/b] w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: umowy o przekształcenie [b]Przy zakupie na rynku wtórnym[/b] – akt notarialny [/ramka] [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: [mailto=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA