fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Nie trzeba będzie zwracać zaliczki z końcem roku

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Nowelizacje kilku ustaw mają się przyczynić do lepszego wykorzystania środków z UE. Zmienione zostały również definicja polityki rozwoju oraz zasady organizacji konkursów
Zmiany w przepisach przynosi ustawa o nowelizacji niektórych aktów prawnych w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=291594]DzU z 2008 r. nr 216, poz. 1370[/link]), która wchodzi w życie 20 grudnia 2008 r.
Wprowadzenie poprawek m.in. w ustawie o finansach publicznych, zasadach prowadzenia polityki rozwoju i samorządzie wojewódzkim ma ułatwić wykorzystanie środków unijnych. [b]Jedna z ważniejszych zmian daje możliwość rozszerzenia kategorii tzw. wydatków niewygasających, które będą mogły pozostać na rachunku beneficjenta[/b].
[b]Do tej pory niewykorzystane do końca roku kalendarzowego środki musiały zostać zwrócone do budżetu państwa[/b]. Wprawdzie nie oznaczało to ich automatycznej utraty, ponieważ mogły trafić z powrotem na konto beneficjenta w następnym okresie budżetowym, ale powodowało to zbędne przepływy finansowe. W najgorszym razie mogło nawet skutkować wstrzymaniem realizacji jakiejś inwestycji.
Nowe przepisy dają większe możliwości zachowania tych środków do dyspozycji beneficjenta, poprawiając w ten sposób płynność finansową i przyczyniając się tym samym do sprawniejszej absorpcji funduszy w skali całego kraju.
– Złe doświadczenia beneficjentów wiązały się do tej pory również ze zmieniającymi się zasadami procedury konkursowej ogłaszanymi w trakcie ich trwania – wskazuje Anna Misiołek z Abbeys EDF. – Dzięki wprowadzeniu zmian takie praktyki nie będą możliwe.
Z kolei nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju porządkuje kwestie związane z zarządzaniem tą polityką. Najważniejszym dokumentem strategicznym w skali kraju będzie średniookresowa strategia rozwoju, obejmująca okres od czterech do dziesięciu lat. To do niej będą musiały zostać dostosowane inne tego typu opracowania (strategie sektorowe, ponadregionalne, wojewódzkie itp.). Zgodnie z ustawą dokumentem tym będzie obecnie „Strategia rozwoju kraju na lata 2007 – 2015”, przyjęta przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.
Ponadto nowym dokumentem, jaki wprowadza ta ustawa, jest długookresowa strategia rozwoju kraju, która powinna obejmować co najmniej 15 lat. Za jej przygotowanie będzie odpowiedzialny prezes Rady Ministrów, a przyjmowana będzie przez rząd w drodze uchwały.
Dla poszczególnych województw, które samodzielnie opracowują własne regionalne strategie rozwoju, oprócz planu średniookresowego ważna będzie krajowa strategia rozwoju regionalnego. Prace nad nią – jak przewiduje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – powinny zostać zakończone do listopada przyszłego roku. Dokumenty wojewódzkie będą musiały bowiem być zgodne z tą strategią.
W wyniku nowelizacji przepisów doprecyzowana została również sama definicja polityki rozwoju. Ponadto wprowadzono zapis, że programy realizowane z wykorzystaniem środków unijnych są „współfinansowane” z tych środków. Poprzednio ustawa mówiła o „finansowaniu”. Nowy zapis jest bardziej precyzyjny, ponieważ warunkiem skorzystania z funduszu unijnego jest wkład krajowy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA