fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 171 z 23 września 2008

Ustawy (poz. 1055 – 1058), cztery z 4 września:
- o ochronie żeglugi i portów morskich; wejdzie w życie 8 października, a niektóre przepisy 24 grudnia, - o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej; 8 października, lecz część przepisów 24 marca 2009 r.,
- o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej; 8 października, ale niektóre unormowania 1 stycznia: 2010 r., 2012 r. i 2013 r. - o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; 24 października. Rozporządzenie Rady Ministrów (poz. 1059) z 16 września w sprawie warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie; 23 września.Rozporządzenie ministrów (poz. 1060 – 1064): - finansów, z 16 i 17 września, zmieniające rozporządzenia w sprawie:– urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, – urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów; oba 1 października, - pracy i polityki społecznej z 10 września zmieniające rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą; 1 października, • rolnictwa i rozwoju wsi z 12 września w sprawie warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym; 23 września, • zdrowia z 15 września w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej; 8 października.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (poz. 1065) z 18 września o niekonstytucyjności art. 90 ustawy o policji (K 7/07); stracił moc 23 września w zakresie, w jakim odnosi się do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną. Zobacz treść Dz.U. 171
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA