fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Kiedy przysługuje rodzinne

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Wbrew oczekiwaniom, od jesieni nie zmienia się ani kryterium dochodowe, ani wysokość przyznawanych świadczeń
Nadal obowiązują zasady:
1. Zainteresowany powinien złożyć w swojej gminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami.
2. Gmina zdecyduje o przyznaniu świadczeń rodzinnych. Przede wszystkim zbada, czy dochód uprawnia rodzinę do świadczeń rodzinnych. Jeśli uzyskana kwota nie przekroczy 504 zł na osobę, a 583 zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, będzie się należał zasiłek rodzinny z dodatkami.
3. Gmina co miesiąc będzie wypłacać świadczenia przez okres zasiłkowy, który zaczyna się 1 września 2008 r. i trwa do 31 sierpnia 2009 r.
Podstawowe świadczenie to tzw. zasiłek rodzinny. Jeśli rodzina go otrzymuje, to ma też prawo ubiegać się o dodatki do niego.
Zasiłek rodzinny należy się na dziecko do 18 lat. Jeśli się uczy, do końca szkoły, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 lat.
Do 24 roku życia przysługuje, gdy kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka i wynosi:
1) 48,00 zł na dziecko 0 – 5 lat;
2) 64,00 zł na dziecko 6 –18 lat;
3) 68,00 zł na dziecko 19 – 24 lata.
Zasiłek dostaną tylko te rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczył w 2007 r. 504 zł, a gdy jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł.
Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami mają:
1) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka,
2) opiekun faktyczny dziecka (jeśli wystąpił do sądu o jego przysposobienie),
3) pełnoletnia osoba ucząca się do ukończenia 24 lat (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem alimentów z ich strony; alimenty muszą być orzeczone przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności).
Zasiłek rodzinny nie należy się na dziecko:
- w rodzinie zastępczej,
- umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ,
- pozostające w małżeństwie,
- oraz jeżeli pełnoletnie dziecko jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
[b]Uwaga! [/b]Zasiłku rodzinnego nie otrzyma na swoje dziecko osoba samotnie je wychowująca, jeśli nie wystąpiła do sądu o zasądzenie alimentów lub nie zawarła ugody sądowej alimentacyjnej.
Nie musi tego robić samotny rodzic, który nie wystąpił o alimenty, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany albo powództwo o alimenty oddalono. Zasądzenie alimentów nie jest wymagane także od rodziców po rozwodzie, jeśli sąd przyznał opiekę nad jednym dzieckiem matce, a nad drugim – ojcu. W takiej sytuacji każdy z rodziców musi być zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania przyznanego dziecka.
[ramka][b]Wnioski można już składać[/b]
– Kto złożył dokumenty w lipcu, ten dostanie świadczenia rodzinne we wrześniu.
– Kto złoży wniosek w sierpniu lub wrześniu, ten dostanie wypłatę za wrzesień w październiku.
– Jeśli zainteresowany nie dotrzyma tych terminów, to nie straci pomocy za cały okres zasiłkowy. Dostanie ją jednak dopiero od tego miesiąca, w którym złoży wniosek do gminy. Jeśli zrobi to dopiero w październiku, to nie dostanie pieniędzy za wrzesień. Dostanie je dopiero za październik. – Zasada jest taka, że jeśli wniosek będzie złożony po 10 dniu miesiąca, za dany miesiąc będzie ono wypłacone najpóźniej do ostatniego dnia następnego miesiąca.
– Rodzina może występować o wsparcie do gminy przez cały czas. W ciągu roku może się bowiem zmienić jej sytuacja i jeśli na początku okresu zasiłkowego nie kwalifikowała się do przyznania wsparcia, to potem może je uzyskać.[/ramka]
[ramka][b]Jakie dodatki do zasiłku[/b]
DLA RODZIN WIELODZIETNYCH – takich, w których wychowuje się troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka. Wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.
DLA SAMOTNYCH RODZICÓW – tylko dla takiego rodzica, który nie ma zasądzonych alimentów, bo drugi rodzic nie żyje lub jest nieznany. Może o niego wystąpić: matka lub ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka, osoba ucząca się. Wynosi on:
– 170 zł, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci,
– 250 zł na dziecko niepełnosprawne lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA – jednorazowy, w kwocie 1000 zł. Należy się matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Wniosek o ten dodatek można składać do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
PODCZAS URLOPU WYCHOWAWCZEGO – 400 zł miesięcznie na dziecko dla matki, ojca, opiekuna faktycznego lub prawnego, jeśli są uprawnieni do urlopu wychowawczego.
Wypłaca się go nie dłużej niż przez 24 miesiące, a gdy sprawują opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu – do 36 miesięcy. Jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność albo znaczny stopień niepełnosprawności – do 72 miesięcy.
Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:
– bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego była zatrudniona krócej niż sześć miesięcy,
– podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w czasie urlopu wychowawczego,
– w czasie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński.
Dodatek nie należy się także, gdy dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu albo w żłobku, przedszkolu oraz gdy z innych powodów nie jest sprawowana osobista opieka nad dzieckiem.
Wyjątek: dodatek na dzieci, które mają orzeczoną niepełnosprawność i uczęszczają do żłobka lub przedszkola z powodów terapeutycznych.
Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO – jednorazowy w wysokości 100 zł na dziecko. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się.
DLA UCZĄCYCH SIĘ POZA DOMEM – wynosi 90 zł, gdy dziecko mieszka poza domem (w bursie, internacie, na stancji), w innej miejscowości, w której jest szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna. Dodatek dostanie także dziecko niepełnosprawne uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum w innej niż jego dom miejscowości; wynosi 50 zł, gdy dziecko dojeżdża do innej miejscowości, w której jest szkoła ponadgimnazjalna.
Nie trzeba dokumentować ponoszonych kosztów na zamieszkanie w innej miejscowości bądź dojazdów do niej.
Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI – przysługuje na dziecko:
– do ukończenia 16 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
– od 16 do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wynosi:
– 60 zł na dziecko do 5 lat,
– 80 zł na dziecko od 5 do 24 lat.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka a także osobie uczącej się.[/ramka]
[ramka][b]Gdy w rodzinie jest niepełnosprawny[/b]
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Wynosi 153 zł miesięcznie. To świadczenie, które nie zależy od wysokości dochodów rodziny. Przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; niepełnosprawnemu powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; niepełnosprawnemu powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat; osobie, która ukończyła 75 lat.
Nie dostaną go osoby: przebywające w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt tych osób i świadczenia tej instytucji częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z NFZ; uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego.
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Wynosi 420 zł miesięcznie. Dochód na osobę w 2007 r. nie może przekroczyć 583 zł.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu, jeśli nie podejmują lub zrezygnują z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie ma tu ograniczenia wieku dziecka, może mieć więcej niż 18 lat.
Dziecko to musi mieć: orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki z uwagi na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału opiekuna dziecka w jego leczeniu, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:opiekujący się ma ustalone prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku stałego, renty socjalnej, emerytury lub renty; dziecko wymagające opieki pozostaje w związku małżeńskim lub zostało umieszczone w rodzinie zastępczej albo przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej); gdy już ktoś w rodzinie ma prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko, do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA