fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pismo Biura Prasowego ZUS z 25 lipca 2007 r. (NGi-063/178/2007)

Zgodnie z art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeńspołecznych (t.jedn. DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z uwzględnieniem wyłączeń określonych w odrębnych przepisach).Szczególny tryb wypłaty przychodu ze stosunku pracy, jaki ma miejsce wprzypadkach komorniczego postępowania egzekucyjnego, nie wyłącza obowiązku rozliczenia i opłacenia należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.W myśl art. 17 ust. 1 powołanej ustawy składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za pracowników oblicza, rozlicza i przekazuje co miesiąc do ZUS w całości płatnik składek, którym w stosunku do pracowników (art. 4 pkt 2 ustawy) jest pracodawca.W świetle powyższego w każdym przypadku uzyskiwania przez pracownik...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA