Austriacki Raiffeisen kolejny rok ze stratą

Dobre wyniki Raiffeisen Polbanku, słabe prognozy dla austriackiego Raiffeisena.
Fotorzepa/Marta Bogacz
Au­striac­ki bank najprawdopodobniej wykaże w tym ro­ku ko­lej­ną stra­tę net­to. Jednak Ra­if­fe­isen Po­lbank po­pra­wia wy­ni­ki.

Ak­cje Ra­if­fe­isen Bank In­ter­na­tio­nal tra­ci­ły w śro­dę na gieł­dzie w Wied­niu po­nad 1 proc., kiedy ogło­sił on, że w tym ro­ku naj­praw­do­po­dob­niej po­nie­sie ko­lej­ną stra­tę net­to. Je­go stra­ta za 2014 r. się­gnę­ła 493 mln eu­ro, a w tym ro­ku Ra­if­fe­isen mo­że po­nieść kosz­ty idą­ce w 550 mln eu­ro, m.in. w związ­ku z po­pra­wia­niem wskaź­ni­ków ka­pi­ta­ło­wych. Bank mo­że wró­cić do wy­pra­co­wy­wa­nia zy­sku w 2016 r.

– By na­dal ro­snąć na obie­cu­ją­cych ryn­kach, zde­cy­do­wa­li­śmy się na środ­ki, któ­re da­dzą nam przy­zwo­ity bu­for ka­pi­ta­ło­wy. W ten spo­sób nasz bank sta­nie się nie tyl­ko le­piej do­ka­pi­ta­li­zo­wa­ny, ale rów­nież wy­daj­niej­szy, mniej skom­pli­ko­wa­ny i w mniej­szym stop­niu wraż­li­wy na ry­zy­ko – twier­dzi Karl Se­vel­da, pre­zes Ra­if­fe­ise­na.

N...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL