fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Rolnik nie ujmuje w księdze przychodów z gospodarstwa

Fotorzepa/Robert Wójcik
Uproszczona wersja pkpir jest przeznaczona dla osób prowadzących działalność rolniczą i jednocześnie niewielką własną firmę. Ale trzeba w niej ewidencjonować tylko zdarzenia związane z tym drugim rodzajem aktywności.

Jestem rolnikiem, mam gospodarstwo rolne. Nie prowadzę działów specjalnych produkcji rolnej. Od stycznia 2015 r. zajmuję się także działalnością gospodarczą. Nie zatrudniam pracowników. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów w sposób przewidziany dla rolników prowadzących działalność gospodarczą. Czy w pkpir powinienem ujmować przychody z działalności rolniczej? – pyta czytelnik.

Podatkową księgę przychodów rozchodów przeznaczoną dla rolników prowadzących działalność gospodarczą stosują rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudnienia w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym.

W podatkowej księdze przychodów i rozchodów należy ewidencjonować wyłącznie przychody i koszty z działalności gospodarczej (zob. § 34 zdanie drugie rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są odrębnym źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Dotyczy to także rolników prowadzących działalność gospodarczą.

Poza regulacjami

Przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że przychody z działalności rolniczej uzyskiwane przez czytelnika (czytelnik nie prowadzi działów specjalnych produkcji rolnej) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie ewidencjonuje się ich w prowadzonej przez rolnika będącego jednocześnie przedsiębiorcą podatkowej księdze przychodów i rozchodów przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą.

Uwaga! Przychodami z działalności rolniczej są tylko te przychody, które pochodzą z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o PIT (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 10 czerwca 2014 r., IPTPB1/ 415-137/14-4/MD).

Działy specjalne

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym (art. 2 ust. 3 ustawy o PIT). Przy czym obowiązuje tu definicja gospodarstwa rolnego z ustawy o podatku rolnym. Gospodarstwo rolne to obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT nie są zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej (zob. art. 2 ust. 3a ustawy o PIT).

Przykład

Pan Tomasz jest rolnikiem. Do końca 2014 r. zajmował się wyłącznie gospodarstwem. W 2015 r. rozpoczął również prowadzenie działalności gospodarczej – usługi ślusarskie. Załóżmy, że pierwszą usługę ślusarską pan Tomasz wykonał 10 marca 2015 r. dla pobliskiej szkoły podstawowej. Usługę udokumentował fakturą z 10 marca 2015 r. nr 1/2015 na kwotę 100 zł (pan Tomasz w zakresie usług ślusarskich korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, zatem należny VAT nie wystąpił).

Tego samego dnia pan Tomasz sprzedał PHU ABC (podatnik VAT czynny) pszenicę pochodzącą z jego uprawy za 2000 zł. Sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT-RR wystawioną przez nabywcę, gdyż w zakresie dostawy produktów rolnych pan Tomasz korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT dla dostawy produktów rolnych dokonywanej przez rolnika ryczałtowego.

W prowadzonej przez siebie podatkowej księdze przychodów i rozchodów (przeznaczonej dla rolników prowadzących działalność gospodarczą) pan Tomasz powinien zaewidencjonować tylko przychód uzyskany z tytułu wykonanych usług ślusarskich.

Uwaga: Fakturę 1/2015 r. trzeba oznaczyć numerem wpisu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tj.:

- 1/03/2015 – jeżeli podatnik stosuje numerację miesięczną, albo

- 1/2015 – jeżeli podatnik stosuje numerację roczną.

Przychodu uzyskanego ze sprzedaży pszenicy pan Tomasz nie ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Autor jest doradcą podatkowym

Kiedy aktywność podatnika jest działalnością gospodarczą

Działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b) polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT (np. przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej).

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Chów, hodowla i uprawy

Działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1) miesiąc – w przypadku roślin,

2) 16 dni – w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt – licząc od dnia nabycia (zob. art. 2 ust. 2 ustawy o PIT).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA