fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Krótkie wykreślenie z CEIDG, a status podatnika VAT

www.sxc.hu
Przedsiębiorca, który przez pomyłkę na krótko został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie traci statusu podatnika VAT.

Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 5 marca 2015 r. (IBPP2/443-1177/14/KO).

Stan faktyczny

Pod koniec listopada 2014 r. podatnik wystąpił o wydanie interpretacji przepisów o VAT. Wyjaśnił, że w czerwcu 2012 r. złożył w urzędzie miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Potem w urzędzie skarbowym złożył zgłoszenie rejestracyjne w zakresie VAT na formularzu VAT-R i otrzymał potwierdzenie zarejestrowania go jako podatnika VAT.

Podatnik tłumaczył, że w toku prowadzonej działalności wprowadził zmiany we wpisie do ewidencji związane m.in. z rozszerzeniem zakresu działalności od 1 stycznia 2013 r. Ponieważ prowadzona przez niego działalność nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, podjął decyzję o jej zawieszeniu. Stosowny wniosek w tej sprawie złożył 2 lipca 2014 r. Okazało się jednak, że 3 lipca 2014 r. został wykreślony z rejestru. Czynności tej nie udało się anulować ani zmienić na zawieszenie. Przedsiębiorca był zmuszony złożyć ponowny wniosek o wpis do ewidencji i zawieszenie działalności. Złożył go 7 lipca. Dopiero to pozwoliło wyprostować sytuację.

Podatnik zapytał, czy okres między omyłkowym wykreśleniem jego firmy z ewidencji a jej ponowną rejestracją będzie skutkował wykreśleniem go jako podatnika VAT z ewidencji VAT. Sam uważał, że niezamierzone wykreślenie go z ewidencji CEIDG oraz ponowny wpis w możliwie najkrótszym czasie nie powinny skutkować obowiązkiem złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego na formularzu VAT-Z i wykreślenia go jako podatnika VAT czynnego. Jego zamiarem nie była bowiem likwidacja działalności gospodarczej.

Rozstrzygnięcie

Fiskus potwierdził to stanowisko. Przypomniał m.in., że jeśli podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, to ma obowiązek zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie to jest dla naczelnika podstawą do wykreślenia danej osoby z rejestru jako podatnika VAT (art. 96 ust. 6 ustawy o VAT). Wykreślenie może nastąpić też z urzędu, gdy nie zostało zgłoszone zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których ono dotyczy.

Urzędnicy zauważyli, że ustawa o VAT jest autonomiczną regulacją względem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W świetle tych obu regulacji zawieszenie działalności gospodarczej samo w sobie nie oznacza zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien czas, nadal pozostaje podatnikiem VAT. Z tym tylko zastrzeżeniem, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w jej wykonywaniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w okresie omyłkowego wykreślenia z ewidencji przedsiębiorców wnioskodawca faktycznie prowadził działalność gospodarczą. Dowodem na to jest m.in. prowadzenie urządzeń księgowych (pkpir, rejestry VAT) oraz opłacenie składek ZUS za ten okres. Ponadto nie były wprowadzane żadne zmiany w rejestrze REGON prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny.

W konsekwencji fiskus potwierdził, że nie doszło do zaprzestania prowadzenia działalności, skutkującej obowiązkiem zgłoszenia go naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestania prowadzenia działalności następuje w sytuacji, gdy czynny podatnik zaprzestał wykonywać czynności opodatkowane. W rozpatrywanej sprawie zamiarem wnioskodawcy nie było natomiast zaprzestanie prowadzenia firmy, lecz jej zawieszenie. Tym samym nie miał on – zdaniem fiskusa – obowiązku złożenia zgłoszenia likwidacyjnego VAT-Z. Przez cały czas posiadał status czynnego podatnika VAT.

—oprac. Aleksandra Tarka

Zdaniem eksperta

Jarosław Ziobrowski, adwokat

Organ podatkowy przypomniał, że zawieszenie działalności gospodarczej nie jest zaprzestaniem jej wykonywania. Dlatego podatnik, który zawiesza prowadzenie działalności gospodarczej, nadal pozostaje podatnikiem VAT, z tym że w okresie zawieszenia działalności nie prowadzi aktywnej działalności. W praktyce ewentualne zgłoszenie zawieszenia działalności gospodarczej nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu działalności gospodarczej. Fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej bowiem ma charakter niepowtarzalny. Następuje tylko raz w ściśle określonym czasie, którym jest wykonanie przez podatnika pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy o VAT. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Obowiązek zgłoszenia organom podatkowym zaprzestania prowadzenia działalności następuje wyłącznie, gdy czynny podatnik zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik nie zamierzał zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, ale dążył jedynie do jej zawieszenia. Organ podatkowy słusznie zatem uznał, że w takim przypadku podatnik nie ma obowiązku złożenia zgłoszenia likwidacyjnego VAT-Z, gdyż przez cały czas miał status czynnego podatnika VAT. Dopiero likwidacja działalności gospodarczej (wykreślenie) jest zdarzeniem wywołującym skutki prawne według ustawy o VAT.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA