fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Na pensje asystentów rodziny gmina może dostać dotacje

Fotorzepa/Dariusz Gorajski
Gmina ma szanse na dofinansowanie do pensji asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jeśli do 31 marca złoży we właściwym urzędzie wojewódzkim odpowiedni wniosek.

Minister pracy i polityki społecznej 17 marca 2015 r. ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015". Na jego realizację przeznaczono 70 mln zł. O dotację mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego.

Celem tego programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci, którym grozi umieszczenie w pieczy zastępczej, albo umożliwienie ich powrotu do rodziny, a także wsparcie rodzin zastępczych przez dofinansowanie do wynagrodzeń asystentów i koordynatorów.

Konieczność wprowadzenia tego programu wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z jej przepisami minister pracy i polityki społecznej prowadzi program dofinansowania zadań własnych gminy i powiatu z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, w szczególności na pokrycie części wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział środków

Głównym dysponentem pieniędzy przeznaczonych na realizację programu jest minister pracy i polityki społecznej. Dopiero po podziale pieniędzy na poszczególne województwa nastąpi przekazanie dotacji gminom i powiatom. Pieniądze te jednostki samorządu dostaną na podstawie umów o dofinansowanie ich zadań własnych. Środki pochodzące z „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" mogą być przeznaczone również na zadania realizowane przez organizacje samorządowe w trybie zlecania określonych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dotacje z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mogą być przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny do 100 proc. z kwoty maksymalnie wynoszącej 2500 zł i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości do 50 proc. również z maksymalnej kwoty 2500 zł miesięcznie. Dofinansowanie dotyczy etatu lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia. Nie podlegają dofinansowaniu inne koszty wynagrodzenia zasadniczego asystentów rodzin i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, takie jak np. dodatki za wieloletnią pracę.

Na piśmie lub elektronicznie

Zapotrzebowanie na dotację należy złożyć pisemnie bądź drogą elektroniczną. Jeśli wniosek składany jest w formie pisemnej, trzeba go przesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie „Zapotrzebowanie na program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015". Z kolei zapotrzebowanie w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczty wskazany przez wojewodów. Termin na nadsyłanie wniosków upływa po 14 dniach od opublikowania ogłoszenia o programie na stronach internetowych Ministerstwa Pracy (co nastąpiło 17 marca), czyli do 31 marca. Złożenie zapotrzebowania na dotację nie jest równoznaczne z otrzymaniem jej lub przyznaniem środków we wnioskowanej wysokości.

Wyniki z podaniem listy gmin i powiatów otrzymujących dotację oraz ich kwoty zostaną ogłoszone na stronie internetowej resortu pracy. Na rozstrzygnięcie w sprawie odmowy udzielenia dotacji lub jej wysokości nie przysługuje odwołanie.

podstawa prawna: ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 332)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA