fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Nocleg i wyżywienie na fakturze za szkolenie a VAT

www.sxc.hu
Nie ma zgody, czy wyżywienie i nocleg w ramach szkolenia są elementami podstawy opodatkowania usługi głównej, gdy zostały ujęte jako osobne pozycje na fakturze.

Spółka z o.o. kupuje usługi szkoleniowe dla swoich pracowników. Często koszty szkolenia obejmują wyżywienie i nocleg. Czy z punktu widzenia odliczania przez spółkę VAT z faktur za usługi szkoleniowe ma znaczenie sposób wystawienia tych faktur? Czasami bowiem koszty wyżywienia i noclegu są wkalkulowane w cenę szkolenia, a czasami wykazane w odrębnych pozycjach – pyta czytelniczka.

Usługi szkoleniowe są najczęściej usługami kompleksowymi i oprócz świadczenia głównego (szkolenia) obejmują również świadczenia dodatkowe, w tym wyżywienie oraz nocleg dla uczestników. Świadczenia takie są elementem podstawy opodatkowania tych usług (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 10 października 2012 r., IPPP1/443-795/12-2/IGo).

Wyłączenie nie ma zastosowania

To, że w skład szkoleń wchodzą świadczenia takie jak wyżywienie i nocleg, nie wpływa co do zasady na możliwość odliczania VAT z faktur za usługi szkoleniowe. W szczególności nie ma w takich przypadkach zastosowania przepis wyłączający możliwość odliczania VAT z faktur dokumentujących świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych, czyli art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2012 r. (IPPP1/443-508/12-4/AS), interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lipca 2013 r. (IBPP2/443-325/13/ICz) czy interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 maja 2014 r. (ILPP5/443-81/14-5/PG). W ostatniej ze wskazanych interpretacji czytamy, że „w świetle powołanego art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych co do zasady nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkolenia/konferencji/spotkania, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne".

Zapis na dwa sposoby

W mojej ocenie dotyczy to także przypadków, gdy wyżywienie oraz noclegi zostają wykazane na fakturze w osobnych pozycjach. Dopuszcza się bowiem najczęściej wykazywanie kosztów dodatkowych jako osobnych pozycji na fakturach (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2010 r., IPPP2/443-254/10-4/AO czy interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r., ILPP2/443-85/14-2/AD), a jednocześnie nie powoduje to, że dochodzi do świadczenia (a z punktu widzenia nabywcy – nabywania) odrębnie opodatkowanych usług. Koszty wyżywienia czy noclegu wykazywane jako odrębne pozycje na fakturze za szkolenie pozostają zatem elementami podstawy opodatkowania usługi szkoleniowej. Uważam zatem, że również w takich przypadkach podatnicy mogą odliczać w całości podatek z faktur za szkolenia, w tym w części dotyczącej wyżywienia oraz noclegów.

Fiskus ma inne zdanie

Niestety, organy podatkowe zajmują w tej kwestii odmienne stanowisko. Tytułem przykładu można wskazać interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2013 r. (IPPP2/443-345/13-4/KOM), w której czytamy, że „Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez hotele w przypadku, gdy faktura wystawiona jest na »pakiet konferencyjny 23 proc. VAT« oraz gdy faktura wystawiona jest na »pakiet konferencyjny 23 proc. VAT« i »pakiet konferencyjny 8 proc. VAT«, natomiast w przypadku wystawienia faktury z wyodrębnieniem osobno: wynajmu sali konferencyjnej, wynajmu sprzętu konferencyjnego, usług gastronomicznych, usług hotelowych, wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia z takiej faktury, w części wynikającej ze świadczenia na rzecz wnioskodawcy usług noclegowych i gastronomicznych, na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT".

Z kolei w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2014 r. (ILPP2/443-1161-13-4/AKr) czytamy, że „z opisu sprawy wynika, że zdarzają się sporadyczne sytuacje, gdy usługa dokumentowana jest fakturą, na której wskazywane są oddzielne pozycje – np. oprócz usługi konferencyjnej opodatkowanej stawką 23 proc. wskazywana jest oddzielnie usługa gastronomiczna opodatkowana stawką 8 proc. Wystawiona w ten sposób faktura, która w oddzielnych pozycjach zawiera usługę konferencyjną i usługę gastronomiczną, nie dokumentuje w prawidłowy sposób zdarzenia gospodarczego, skoro z umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że usługodawca jest zobowiązany do świadczenia jednej usługi organizacji szkolenia/konferencji/spotkania. W konsekwencji wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup odrębnej usługi gastronomicznej – zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy".

Przedsiębiorca musi sam zdecydować

Nie ulega zatem wątpliwości, że spółka może w całości odliczać VAT z faktur za usługi szkoleniowe z wyżywieniem oraz noclegami, gdy koszty wyżywienia i noclegów są wkalkulowane w cenę usługi szkoleniowej. Natomiast odliczanie w całości VAT z faktur za usługi szkoleniowe z wyżywieniem oraz noclegami wykazanymi w osobnych pozycjach wymaga odrzucenia stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe.

Warto porozumieć się z organizatorem

Wskazane jest zatem, aby spółka przekonywała kontrahentów wykazujących koszty wyżywienia oraz noclegów w osobnych pozycjach faktur za szkolenia do zaniechania takiego postępowania. Leży to nie tylko w interesie spółki, ale także tych kontrahentów. Jak bowiem zostało wskazane, co prawda większość organów podatkowych zgadza się na wykazywanie kosztów dodatkowych jako osobnych pozycji na fakturach, lecz część z nich odmawia takiej możliwości. (zob. przykładowo interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 kwietnia 2014 r., ITPP3/443-67/14/MD).

Wykazując koszty wyżywienia oraz noclegów w osobnych pozycjach faktur za szkolenia, kontrahenci spółki narażają się więc na zarzut nieprawidłowego wystawiania faktur (oraz zaniżania VAT, jeżeli do kosztów wyżywienia oraz noclegów naliczają VAT według stawki VAT 8 proc.).

Autor jest doradcą podatkowym

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA