fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Dekoracja a rozliczenie zakupu dla firmy

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
W przypadku nabycia kompozycji wielosezonowych, których wartość przekracza 3500 zł, można rozważyć ujęcie ich w ewidencji jako środków trwałych i dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych.

Nieodzownym elementem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej są wydatki ponoszone przez podatników na zakup firmowych dekoracji. Rozliczenie takich wydatków związanych z wystrojem siedziby przedsiębiorstwa budzi jednak wiele wątpliwości. W jaki sposób należy prawidłowo ująć je w kosztach? Sprawdźmy.

Musi być związek z przychodem

Przede wszystkim na wstępie należy się zastanowić, czy takie dekoracje mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy: czy pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Odpowiedź wydaje się twierdząca, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw handlowych. Zakup kwiatów, okolicznościowych kompozycji czy bożonarodzeniowych choinek można w oczywisty sposób powiązać z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródeł przychodów. Wszystkie te zabiegi mają bowiem na celu nakłonienie do zakupów potencjalnego lub obecnego klienta.

Warto jednak zwrócić uwagę na art. 16 ustawy o CIT, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się kosztów reprezentacji. Ze względu na brak ustawowej definicji terminu „reprezentacja", posiłkując się rozróżnieniem pomiędzy reklamą a reprezentacją przyjętym w interpretacjach podatkowych należy uznać, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika albo osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika oraz ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia.

Organy podatkowe najczęściej wskazują na takie cechy reprezentacji jak okazałość czy wystawność ponad przeciętną miarę. Przykładowo w wyroku z 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przy ocenie, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy wziąć pod uwagę ich cel. Do kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie te, których celem jest poprawa lub stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika oraz wykreowanie pewnego obrazu jego przedsiębiorstwa na zewnątrz.

Decyduje cel wydatku

Podsumowując, w niektórych sytuacjach wydatki na zakup materiałów dekoracyjnych mogą być uznane za koszty podatkowe albo za koszty reprezentacji, w zależności od tego, w jakim celu zostały poniesione. W sytuacji gdy wydatek taki nie będzie miał charakteru reprezentacyjnego, tzn. nie będzie podkreślał ponad przeciętną miarę okazałości siedziby podatnika, będzie mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych. Potwierdza to Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 2 kwietnia 2014 r. (IBPBI/1/415-39/14/ESZ) dotyczącej zakupu kwiatów przeznaczonych na wystrój recepcji. W piśmie tym czytamy: „O tym, co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa jednak obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii. Jeżeli zatem bezpośrednim celem poniesienia przedmiotowych wydatków jest możliwość stworzenia miłej i spokojnej atmosfery dla pacjentów oczekujących na wizytę w poczekalni i recepcji gabinetu stomatologicznego prowadzonego przez wnioskodawczynię, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów".

Materiały czasowo używane w kolejnych latach

W przypadku dekoracji używanych przez kolejne lata, np. bożonarodzeniowych, wystawianych tylko przez kilka tygodni w każdym kolejnym roku podatkowym, można rozważyć ujęcie ich w ewidencji jako środka trwałego (po spełnieniu ustawowych warunków). W tej sytuacji kosztem podatkowym byłyby odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej dekoracji. Czy wobec tego odpisy amortyzacyjne powinny być rozliczane przez cały rok, czy może tylko w miesiącach, w których dekoracje te są wystawione i faktycznie używane?

Mając na uwadze, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w celu uwzględnienia utraty wartości środka trwałego, która, zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości, następuje na skutek jego zużywania lub upływu czasu, racjonalne wydaje się założenie, że pomimo czasowego nieużywania środka trwałego następuje jego zużycie ekonomiczne, a tym samym odpisy amortyzacyjne powinny być w dalszym ciągu dokonywane.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w wyroku NSA z 2013 r. (II FSK 725/10): „Tylko więc całkowite zaprzestanie prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej (np. działalności produkcyjnej, w której dana maszyna była wykorzystywana, przy kontynuowaniu np. działalności handlowej, w której dana maszyna była używana) uzasadnia zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16c pkt 5 in fine u.p.d.o.p.". Analogiczne stanowisko wyraziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 27 sierpnia 2010 r. (IBPBI/2/ 423-1097/10/AK), stwierdzając: „(...) Przesłanką powodującą niemożność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątku trwałego jest więc zaprzestanie działalności, w związku z czym nastąpi zaprzestanie używania tych składników. Należy przez to rozumieć całkowite zaniechanie danego rodzaju działalności, na skutek czego składniki majątkowe przestają być używane. Przejściowe zaprzestanie użytkowania danych środków trwałych nie jest natomiast przesłanką uzasadniającą zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Z powyższego wynika, iż dla kwalifikacji przedmiotowych wydatków (odpisów amortyzacyjnych) do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia okoliczność, że spółka aktualnie nie uzyskuje przychodów z tytułu eksploatacji niektórych środków trwałych. Nie można bowiem stwierdzić zaprzestania prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej w tym zakresie; »zawieszone czasowo« środki trwałe nie zostały również zlikwidowane i są w ciągłej gotowości do wykorzystania. (...)".

Mogą być wykorzystywane przez część roku

Podsumowując, wydatki na wystrój siedziby w postaci m.in. zakupu kompozycji kwiatowych, bombek, stroików czy świątecznego oświetlenia mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeżeli nie przekraczają zwyczajowo przyjętych w danej branży norm okazałości czy wystawności. Ponadto w przypadku zakupu kompozycji wielosezonowych, których wartość przekracza 3500 zł, można rozważyć ujęcie ich w ewidencji jako środków trwałych i dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych oraz aktualnym orzecznictwem odpisy amortyzacyjne mogą być rozliczane przez cały rok podatkowy, niezależnie od tego, że środki trwałe używane są tylko przez część roku. Warunkiem skorzystania z całorocznych odpisów jest jednak przejściowy (a nie trwały) brak wykorzystywania środka trwałego w działalności gospodarczej.

Anna Juszczyk jest młodszym menedżerem w dziale prawnopodatkowym PwC Paulina Faryn jest konsultantką w dziale prawnopodatkowym PwC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA