fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Popyt szybko się ulotnił

Indeks MSCI EM zaliczył w zeszłym tygodniu prawie 2-proc. przecenę. Niektóre giełdy, w tym turecka, spadałay jednak znacznie więcej.
Bloomberg
Dane gospodarcze zamieszały w głowach inwestorów.

Ostat­ni ty­dzień do­star­czył in­we­sto­rom z ryn­ków emer­ging mar­kets wie­lu emo­cji. Ob­fi­to­wał bo­wiem w wa­żne da­ne ma­kro­eko­no­micz­ne. Na po­sie­dze­niu ze­brał się też Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny. Je­go de­cy­zje do­ty­czą co praw­da tyl­ko stre­fy eu­ro, ale ich kon­se­kwen­cje są od­czu­wal­ne przez in­ne go­spo­dar­ki, w tym przede wszyst­kim z Eu­ro­py Środ­ko­wo­-Wschod­niej.

Po­nie­dzia­łek za­czął się moc­nym ak­cen­tem, gdy się oka­za­ło, że chiń­ski prze­mysł, któ­ry przez ostat­nie mie­sią­ce tkwił w re­ce­sji, zno­wu za­czął ro­snąć. Wskaź­nik ko­niunk­tu­ry PMI prze­bił gra­nicz­ny po­ziom 50 pkt i się­gnął 50,7 pkt. Mie­siąc wcze­śniej wy­no­sił 49,7 pkt. Pu­bli­ko­wa­ne te­go dnia wskaź­ni­ki PMI dla in­nych państw emer­ging mar­kets rów­nież po­ka­za­ły, że ich prze­mysł przy­spie­sza, co do­brze ro­ku­je na ko­lej­ne mie­sią­ce....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA