fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sylwetki

Szansa na sprawdzenie umiejętności

materiały prasowe
Dzięki dużej liczbie zaangażowanych osób mamy możliwość wspólnej nauki i wymiany doświadczeń w prognozowaniu – mówi Rafał Starościk, przedstawiciel Studenckiego Koła Naukowego Finansów ?i Makroekonomii SGH.
Rz: Skąd pomysł, by wziąć udział w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego?
Rafał Starościk: Decyzja o wzięciu udziału w konkursie była niejako naturalną konsekwencją i kontynuacją naszej dotychczasowej działalności. Jako zespół prognoz SKN Finansów i Makroekonomii staramy się ciągle podnosić nasze umiejętności z dziedziny ilościowego modelowania zjawiska gospodarczych, aby w rezultacie prognozować coraz lepiej. Uczestnictwo w konkursie daje nam szansę zweryfikowania naszych postępów oraz skutecznie motywuje do dalszego rozwoju.
Dlaczego zdecydowaliście się startować jako koło studenckie? Czy w większej grupie łatwiej się prognozuje?
Inicjatywa startu w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego spotkała się z szczerym entuzjazmem oraz szerokim odzewem wśród członków naszego koła naukowego. Dlatego naturalną decyzją był start właśnie jako zespół prognoz. Ponadto, udział szerokiego grona osób zainteresowanych metodami ilościowymi oraz makroekonomią stwarza możliwość ciekawej, merytorycznej dyskusji, podczas której prognozy każdego wskaźnika są poddawana analizie i w razie potrzeby, odpowiednio korygowane. Jest to istotny element każdej konkursowej rundy prognostycznej. Wreszcie, dzięki dużej liczbie zaangażowanych osób mamy możliwość wspólnej nauki i wymiany doświadczeń w prognozowaniu.
Ceny w zasadzie stoją w miejscu. Czy uważacie, że grozi nam w tym roku deflacja?
Zakładamy, że latem wzrost CPI w ujęciu rocznym będzie niższy od zera, jednak proces ten nie będzie miał trwałego charakteru z uwagi na to, że w drugiej połowie roku wraz ze stale poprawiającą się koniunkturą wzrośnie inflacja bazowa, która stanowi prawie 60 proc. koszyka CPI. Dodatkowo, według analityków powoli zaczyna domykać się ujemna luka popytowa. Za deflację odpowiadać będą wolniejsze wzrosty cen żywności, co jest charakterystyczne dla tej kategorii w ciepłych miesiącach, jednak najważniejszym czynnikiem będzie efekt bazy związany z zeszłoroczną podwyżką kosztów wywozu nieczystości.
Jaki poziom inflacji prognozujecie na ten rok?
W dalszej części roku wzrost cen będzie przyspieszał i pod koniec roku wyniesie nieco mniej niż ?1 proc. rok do roku. CPI w całym 2014 r. wzrośnie o 0,4 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.
Po kwietniu na rachunku bieżącym pojawiła się rekordowa nadwyżka. Czy uważacie, że eksport będzie dalej ważnym motorem napędowym gospodarki?
Odnośnie do dynamiki eksportu netto kluczową kwestią będzie skala wzrostu popytu krajowego, która w rezultacie powinna pociągnąć za sobą znaczny wzrost importu. Nie przypuszczamy jednak, żeby ucierpiał mocno eksport z powodu tego zjawiska – zwłaszcza że w ostatnich latach uległ on znaczącej dywersyfikacji. Jednakże mało prawdopodobna wydaje się sytuacja, w której to eksport jest głównym motorem wzrostu gospodarczego – scenariusz niemiecki jest mało prawdopodobny.
Jakie są wasze prognozy dotyczące wzrostu PKB w tym i przyszłym roku?
Prognozujemy, że stopa wzrostu PKB będzie stopniowo rosnąć, osiągając w IIQ 2015 wartość 4,2 proc. w ujęciu rok do roku. Utrzymujące się korzystne warunki w handlu zagranicznym, rosnący wkład spożycia ogółem oraz mocno zwiększone dynamiki inwestycji wydają się sprzyjająco wpływać na dynamiczny wzrost gospodarczy. Sumarycznie, przewidujemy, że w całym 2014 roku wzrost wyniesie 3,3 proc., natomiast w 2015 4,1 proc..
Bezrobocie spada. czy jest szansa, że w tym roku będzie poniżej 12 proc.?
Prognozujemy, że w wartościach odsezonowanych bezrobocie spadnie poniżej 12 proc. w III kwartale bieżącego roku. Sprzyjać temu będzie spodziewana poprawa koniunktury – więcej firm planuje zwiększać niż redukować zatrudnienie. Naszym zdaniem, należy również zwrócić baczną uwagę na stopę bezrobocia BAEL zamiast rejestrowanej, ponieważ ta druga będzie w najbliższym czasie ulegać systematycznemu obniżeniu – związane będzie to z zapowiadaną reformą urzędów pracy. Dzięki reformie płaca urzędników zatrudnionych w UP zostanie powiązana z liczbą zatrudnionych – co powinno doprowadzić do wzrostu efektywności tych pierwszych. Dodatkowo zostaną wprowadzone bony stażowe dla młodych pozostających bez pracy. Wszystko to oznacza, że poziom bezrobocia rejestrowanego będzie zbiegał do poziomu stopy BAEL, która daje dokładniejszą perspektywę przemian zachodzących na rynku pracy.
Jak według was będzie się kształtowała w tym roku dynamika inwestycji?
Inwestycje są najbardziej zmiennym i trudnym do oszacowania komponentem PKB. Świadczy o tym ostatni odczyt za I kwartał 2014 roku, kiedy konsensus rynkowy nie doszacował dynamiki o przeszło 6 punktów procentowych. Jednakże, prognozujemy, że kwartalne dynamiki inwestycji w 2014 będą wahały się w granicach 6-8 proc. w ujęciu rok do roku. Sądzimy także, że dynamika inwestycji wyhamuje nieco w połowie roku kalendarzowego, ze względu na to, że ze w okresie zimowym doszło do pewnego przesunięcia planowanych na ten rok wydatków, z powodu korzystnie łagodnych warunków pogodowych – tłumaczy to nieco bardzo wysoką dynamikę inwestycji w IQ2014. Dotyczyło to szczególnie branży budowlanej. Mimo tego faktu, dynamika inwestycji pozostanie wysoka, ponieważ koszt kredytu pozostaje na historycznie niskim poziomie, a wszystko wskazuje na to, że za około rok rozpocznie się proces zacieśniania polityki pieniężnej – zgodnie z oczekiwaniami rynku. Biorąc to pod uwagę, a także sprzyjającą sytuacje w gospodarce polskiej oraz otoczeniu makroekonomicznym naszego kraju, przedsiębiorcy będą bardziej skłonni do ponoszenia nakładów kapitałowych w najbliższych kwartałach.

SKN Finansów i Makroekonomii SGH

Jedno z najbardziej aktywnych studenckich kół naukowych Szkoły Głównej Handlowej. Wśród obszarów zainteresowań koła znajdują się przede wszystkim polityka pieniężna, modelowanie i prognozowanie ekonometryczne, analizy makroekonomiczne, rynki finansowe, a także wiele innych tematów związanych z ekonomią. Członkowie koła publikują własne artykuły, tworzą model prognostyczny polskiej gospodarki, a co miesiąc wcielają się w role członków Rady Polityki Pieniężnej, decydując o wysokości stóp procentowych. Opiekunem naukowym koła jest prof. Cezary Wójcik.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA