fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Szuszczyński: Grant na telepracę nowym instrumentem promocji zatrudnienia

Mimo pewnych niejasności znowelizowane przepisy pozwalające tworzyć miejsca pracy dla bezrobotnych i opiekunów to dobre rozwiązanie – pisze radca prawny Michał Szuszczyński.
Nowelizacją z 14 marca 2014 r. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 r., wprowadzono nowe świadczenie ze środków Funduszu Pracy. Jest to grant przyznawany pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego rodzica wychowującego dziecko lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.
Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy wprowadzające możliwość uzyskania przez pracodawcę lub przedsiębiorcę takiego grantu przewidują, iż przysługuje on na utworzenie stanowiska pracy dla wymienionych  osób w formie telepracy w rozumieniu art. 675 kodeksu pracy. Chodzi więc o pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Stanowisko to ma być utworzone w celu zatrudnienia bezrobotnego rodzica wychowującego przynajmniej jedno dziecko do sześciu lat bądź bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, pod warunkiem, że osoba taka w okresie trzech lat przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy zrezygnowała z pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad wymienionymi  osobami.
Szczegółowe warunki dotyczące skierowania bezrobotnego do pracy oraz wysokość i zasady wypłaty grantu na rzecz pracodawcy określać będzie umowa zawarta między pracodawcą a starostą. Grant przysługiwać będzie w wysokości określonej w umowie, jednakże jego maksymalna kwota, na jaką może liczyć pracodawca, to sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego skierowanego bezrobotnego.
Pracodawca, który podpisze taką umowę, zobowiązany będzie do zatrudnienia bezrobotnego w formie telepracy przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy w przypadku zatrudnienia w połowie wymiaru czasu pracy.
Problematyczną kwestią w owych regulacjach jest brak określenia zasad wypłaty tego grantu. Ustawodawca nie wskazał wprost, czy świadczenie to będzie wypłacane na rzecz pracodawcy z góry czy też z dołu. Jednakże wydaje się, że z uwagi na cel tego grantu, którym jest utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, grant ten ma charakter swego rodzaju dotacji, a zatem powinien być wypłacany z góry. Za uznaniem takiego jego charakteru przemawia również fakt, iż ustawodawca przewidział bardzo szczegółowe zasady zwrotu grantu w przypadku niewywiązania się z warunku zatrudniania bezrobotnego przez ustalony czas lub też w przypadku wykorzystania go niezgodnie z przeznaczeniem.
Kolejnym problemem nasuwającym się w związku z omawianym uregulowaniem jest sytuacja, gdy w okresie zatrudniania bezrobotnego nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy lub zostanie on rozwiązany przez pracownika czy też dyscyplinarnie przez pracodawcę. W takim przypadku, zgodnie z brzmieniem nowelizacji, starosta kieruje na to stanowisko innego bezrobotnego, a w przypadku odmowy pracodawcy zatrudnienia nowej osoby będzie on musiał zwrócić część otrzymanego grantu. Oznacza to, iż pracodawca, nie chcąc utracić grantu, nie może odmówić zatrudnienia nowej osoby skierowanej przez starostę, nawet jeśli uzna, iż osoba ta nie ma odpowiednich kwalifikacji do pracy lub jest nieprzydatna do pracy na danym stanowisku.
Mimo problematycznych kwestii należy uznać, iż powyższa nowelizacja wprowadzająca możliwość uzyskania grantu pozwala na osiągnięcie założonego celu promocji zatrudnienia, a bezrobotnym wychowującym dziecko lub sprawującym opiekę nad osobą zależną zwiększa możliwość znalezienia pracy, która jako wykonywana w domu pozwoli im nadal sprawować opiekę nad wymienionymi osobami.
Autor jest radcą prawnym, założycielem kancelarii Szuszczyński Kancelaria Prawa Pracy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA