fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dobry tydzień dla rynków wschodzących

Najlepiej radziły sobie giełdy w Indiach i Rosji­.
Pierw­szy ty­dzień czerw­ca dla ryn­ków wscho­dzą­cych moż­na za­li­czyć do uda­nych. In­deks MSCI EM zy­skał 0,7 proc. i w pią­tek do­tarł do po­zio­mu 1034 pkt. Wskaź­nik od­ro­bił tym sa­mym lwią część strat z ostat­nie­go ty­go­dnia ma­ja, pod­czas któ­re­go je­go kurs spadł o 1,4 proc.War­to za­uwa­żyć, że in­deks ryn­ków wscho­dzą­cych ro­śnie od po­cząt­ku lu­te­go, a ak­tu­al­ny szczyt trwa­ją­cych zwy­żek to 1042 pkt. Od po­cząt­ku ro­ku wskaź­nik jest już 3,3 proc. na plu­sie.Wśród czo­ło­wych ryn­ków wscho­dzą­cych naj­le­piej ra­dzi­ła so­bie gieł­da in­dyj­ska. Wskaź­nik Sen­sex, gru­pu­ją­cy 30 naj­więk­szych spół­ek z tam­te­go par­kie­tu, zy­skał w cią­gu ostat­nich pię­ciu se­sji aż 4,9 proc. Pod­czas piąt­ko­wej se­sji in­deks do­tarł do naj­wyż­sze­go po­zio­mu w hi­sto­rii – 25 414 pkt. Ry­nek in­dyj­ski kon­ty­nu­uje tym sa­mym hos­sę, któ­ra roz­po­czę­ła się w mar­cu 2009 r.Do­bre na­stro­je na gieł­dzie w Bom­ba...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA