fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Co wolno pracownikowi zastępującemu kierownika GOPS

Kompetencje pracownika zastępującego kierownika GOPS powinny być precyzyjnie określone.
www.sxc.hu
Upoważnienie pracownika zastępującego kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie może obejmować prawa do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych
Rada gminy Pabianice uchwaliła Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). W § 19 załącznika statutu postanowiła, że w czasie nieobecności kierownika GOPS jego obowiązki przejmuje osoba przez niego wyznaczona na podstawie pisemnego upoważnienia.
W tym celu statut zobowiązał kierownika GOPS do udzielenia w formie pisemnej pełnomocnictwa i upoważnienia innym pracownikom ośrodka do załatwiania indywidualnych spraw wykonywanych w celu prawidłowego funkcjonowania GOPS.
Brzmienie tego przepisu budziło zastrzeżenia wojewody łódzkiego, co spowodowało wszczęcie postępowania nadzorczego. W jego efekcie wojewoda łódzki uchylił zakwestionowany § 19 statutu GOPS (rozstrzygnięcie nadzorcze z 2 sierpnia 2013 r., sygn. akt  PNK-I.4131.1052.2013).
W toku wszczętego postępowania wojewoda zapoznał się m.in. z wyjaśnieniami wójta Pabianic. Argumentował on, że uwagi na fakt, że w aktach prawa miejscowego nie należy powtarzać zapisów ustawowych, w Statucie nie znalazły się zapisy dotyczące udzielania upoważnień do wydawania decyzji w imieniu wójta. Dlatego też w ocenie wójta upoważnienie, o którym mowa w § 19 statutu i udzielanym pracownikom GOPS w czasie nieobecności kierownika, nie obejmuje upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. - Upoważnienie udzielane pracownikom przez kierownika GOPS dotyczy tylko spraw organizacyjnych, finansowych w szczególności do składania drugiego podpisu na przelewach, których termin płatności upływa w okresie nieobecności kierownika – wyjaśniał wójt Pabianic.
Organ nadzoru przedstawionego przez wójta poglądu jednak nie podzielił.
W ocenie wojewody brzmienie § 19 statutu GOPS jest na tyle nieprecyzyjne, że pozwala na daleko idące interpretacje. - Wskazanie, iż obowiązki kierownika przejmuje osoba przez niego wyznaczona, oznacza przejęcie wszystkich obowiązków, bez ograniczenia – wyjaśnia Paweł Bejda, wicewojewoda łódzki. - Tak szerokie pojęcie obowiązków może wywołać również u pracownika, który te obowiązki przejął, przekonanie, że ma prawo do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie upoważnienia kierownika GOPS. Także udzielenie pełnomocnictwa i upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw wykonywanych w celu prawidłowego funkcjonowania Ośrodka jest określeniem szerokim i trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wyłączone jest w tego zakresu wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych – dodaje wicewojewoda.
W ocenie wojewody przepisy statutu GOPS powinny być na tyle precyzyjnie sformułowane, aby zakres kompetencji przekazywanych pracownikowi zastępującemu nieobecnego kierownika GOPS nie wymagał interpretacji.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA