fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Gminny BIP zdradził sędziom kiedy radny ślubował

Termin na zaprzestanie prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu
www.sxc.hu
Radny ma trzy miesiące na rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. Jeżeli nie zaprzestanie jej wykonywania – traci mandat. Ten trzy miesięczny termin liczy się od dnia złożenia ślubowania przez radnego.
Zakaz wykonywania działalności gospodarczej przez radnego gminy, z wykorzystaniem majątku komunalnego gminy, w której ten uzyskał mandat wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Jeżeli osoba wybrana na radnego działalność taką prowadzi, to w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania powinna z jej wykonywania zrezygnować. W przeciwnym razie traci mandat.
Potwierdza to m.in. wyrok Warszawskiego Sądu Administracyjnego z 25 września 2012 r., (sygn. akt II SA/Wa 1544/12).
W orzeczeniu tym WSA w Warszawie podkreślił, że art. 24f ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym nakłada na radnego obowiązek zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Tylko w tym terminie skarżący mógł więc zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, jeżeli jego wolą było zachowanie mandatu radnego. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w terminie późniejszym nie niweluje negatywnych dla skarżącego skutków, jakie wynikają z powyższego przepisu. Przepis ten nie przewiduje bowiem żadnych odstępstw w postaci przedłużenia bądź przywrócenia określonego w nim terminu do zaprzestania przez radnego prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.
W związku z tym, że skarżący w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, to koniecznym było wydanie przez radę gminy uchwały stwierdzającej wygaśnięcie jego mandatu.
Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego radny. Podniósł w niej m.in. zarzut, że w aktach sprawy brak jest informacji dotyczącej daty złożenia przez niego ślubowania, a zatem niewyjaśniona została kwestia rozpoczęcia biegu terminu określonego w art. 24f ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym.
Jednak NSA wątpliwości tych nie podzielił.
W orzeczeniu z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II OSK 556/13) oddalającym skargę kasacyjną radnego podniósł, że w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy, której skarżący jest radnym, znajduje się Protokół z I sesji Rady Miasta M., która odbyła się w 10 grudnia 2010 r. Z protokołu tego wynika, że punkt trzeci porządku obrad stanowiło złożenie ślubowania przez wymienionych w tym punkcie radnych, w tym i skarżącego. - Bezsporne jest zatem, że datą złożenia ślubowania przez skarżącego jest 10 grudnia 2010 r. Informacja ta jest powszechnie dostępna, a zatem dołączenie powyższego protokołu do akt sprawy nie było konieczne – uzasadniał Arkadiusz Despot – Mładanowicz, sędzia NSA, sprawozdawca w sprawie.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA