Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 30 lipca 2020 r. zasadę przekazywania tytułów wykonawczych w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Zmiana sposobu przekazywania tytułów wykonawczych dotyczyła ponad 3,8 mln tytułów wpływających rocznie. Do wprowadzenia elektronicznej formy przekazywania tytułów wykonawczych musieli się przygotować naczelnicy urzędów skarbowych oraz wierzyciele. Jednak nie wszystko poszło jak planowano. NIK skontrolowała Ministerstwo Finansów, Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie, pięć urzędów skarbowych, dziewięć urzędów gmin i pięć starostw powiatowych. Jak wynika z ustaleń NIK, pomimo prawidłowego zlecenia przygotowania systemu teleinformatycznego przez MF opracowanie Systemu eTW nie nastąpiło w terminie wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej zasadę przekazywania tytułów wykonawczych elektronicznie. Aplikacja eTW została uruchomiona 11 miesięcy po wejściu w życie ustawy. Po jej uruchomieniu w systemie występowały błędy krytyczne dotyczące m.in. dublowania dokumentów, niemożliwości nadawania klauzuli wykonalności dla tytułów wpływających za pośrednictwem systemu, braku funkcjonalności do rozróżniania certyfikatu pieczęci elektronicznej i podpisu kwalifikowanego.

Czytaj więcej

Przez praktykę skarbówki firmy płaciły prawie 10 tys. zł zamiast 100 zł

Ustalenia dokonane przez NIK nie najlepiej świadczą o jakości wprowadzanych elektronicznych rozwiązań do administracji publicznej.