Ustawodawca w art. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. DzU z 2023 r., poz. 70, dalej u.p.o.l.) przewidział liczne i różnorodne zwolnienia od podatku od nieruchomości. W orzecznictwie zauważono, że jest przy tym charakterystyczne, iż art. 7 u.p.o.l. nie jest klasyczną definicją zwolnienia podatkowego, lecz wyliczeniem pewnego katalogu przypadków, które mogą mieć różny charakter (wyrok NSA z 22 czerwca 2011 r., sygn. II FSK 362/10 z odwołaniem się do wyroku NSA z 14 sierpnia 2007 r., sygn. FSK 909/06).