Rozstrzygnięcie to jest o tyle istotne, że włączenie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków powoduje istotne ograniczenia, w szczególności w zakresie korzystania z prawa własności. Na problem, o którym mowa, od wielu lat zwracał uwagę m.in. rzecznik prawa obywatelskich. Zagadnienie to po tym, jak trafiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozstrzygnął ostatecznie TK.

Teraz więc zarówno obywatele, jak i organy gminy mają jasność, że nie powinno następować wpisywanie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego wpisu.

Czytaj więcej

Gminna ewidencja zabytków jako instytucja niekonstytucyjna