Rada gminy ma narzędzie pomagające kontroli

Komisja rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania wiążących dyspozycji dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w postaci wystąpień pokontrolnych. Skład komisji rewizyjnej musi być tak ukształtowany, żeby każdy z klubów miał w niej swego przedstawiciela.

Publikacja: 22.03.2023 12:35

Rada gminy ma narzędzie pomagające kontroli

Foto: Adobe Stock

Jak stanowi art. 18a ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2023 r., poz. 40; dalej: u.s.g.), działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy kontroluje rada gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

W skład tej komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Ponadto komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Natomiast zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy (art. 18a ust. 2–5 u.s.g.).

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Sądy i trybunały
Prof. Andrzej Zoll: premier zachowuje się w sposób niedopuszczalny
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Sądy i trybunały
TK ma wesprzeć PiS w odblokowaniu Trybunału