Zgodnie z art. 163 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w dziale II rozdziale 13 k.p.a., o ile przewidują to przepisy szczególne.

Przepis ten nie stanowi podstawy zmiany ani uchylenia decyzji ostatecznej. Rola art. 163 k.p.a. ogranicza się w gruncie rzeczy do przekazania komunikatu o możliwości ustanowienia przez ustawodawcę przepisów odrębnych. Istniałaby ona jednak nawet wówczas, gdyby art. 163 k.p.a. nie było.