Zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2022 r., poz. 2556 ze zm.; dalej: p.o.ś.) zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Czytaj więcej

Stolica wygrała spór o legalne picie na bulwarach wiślanych