Zasada swobody umów doznaje swoistych ograniczeń w przypadku umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych. Ograniczenia przewidziane przepisami prawa zamówień publicznych rzutują nie tylko na tryb zawierania umowy, ale także na jej dalsze wykonanie, zmianę oraz sposób rozwiązywania sporów wynikłych na tle jej realizacji. Szczególnie złożonym zagadnieniem jest zwieranie ugód dotyczących umów zawieranych w trybie p.z.p.

Czytaj więcej

Ugoda i mediacja konieczne w zamówieniach publicznych