Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych rady miejskiej. W uchwale określono, że kwota diety miesięcznej ulega zmniejszeniu o 20 proc. za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną na sesji rady lub posiedzeniach komisji stałych rady. Wojewoda zaskarżył uchwałę w całości, zarzucając naruszenie art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Jego zdaniem zarówno w doktrynie prawa, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych uznano, że dieta radnego stanowi jedynie rekompensatę utraconych przez radnego korzyści i nie posiada charakteru świadczenia pracowniczego.