Fundacja wniosła do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na uchwałę zarządu powiatu w przedmiocie zatwierdzenia opinii komisji konkursowej rekomendującej organizacje pozarządowe do zawarcia umów w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Fundacja nie wygrała konkursu na świadczenie pomocy prawnej. Fundacja kwestionowała m.in. punktację przyjęta w konkursie.

Zdaniem zarządu powiatu procedura konkursowa nie jest oparta na przepisach k.p.a, a ogłoszenie wyników tego postępowania nie ma cech decyzji administracyjnej. W ocenie zarządu zaskarżona uchwała nie mieści się w katalogu spraw rozpatrywanych przez sądy administracyjne. I wokół tego zagadnienia skupił się spór w sprawie.