W komentowanym wyroku WSA w Poznaniu stwierdził, że podczas wydawania interpretacji organy podatkowe nie są kompetentne do oceny zgodności regulacji krajowego prawa podatkowego z konstytucją, regulacjami UE oraz traktatu o funkcjonowaniu UE.

W konsekwencji uwzględnienie żądania skarżącego wykraczałoby poza obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych. Zdaniem sądu w zaskarżonej interpretacji dokonano pełnej odpowiedzi na pytanie dotyczące konsekwencji podatkowych wynikających z opisanego zdarzenia przyszłego. Sąd uznał zatem, że w postępowaniu sądowym dotyczącym interpretacji nie ma możliwości wypowiadać się w sprawie zgodności przepisów z konstytucją lub prawem UE.