Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. W § 7 tego aktu określono, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od 1 marca 2022 r. Uchwałę opublikowano 4 lutego 2022 r. Podstawę prawną uchwały były przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.