Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego trafiła skarga na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez wójta w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni obornika w systemie otwartym…”. Skarżący twierdził, że w toku sprawy wielokrotnie przedłużano termin wydania decyzji, powołując się na skomplikowany charakter sprawy. Dla przykładu kilka miesięcy zajęła wójtowi analiza stanowiska organów współdziałających, proste czynności w sprawie, takie jak np. wyznaczenie terminu zapoznania się z aktami, były wykonywane w ponad miesięcznym odstępie. Postępowanie trwało ponad cztery lata. Wskazane okoliczności stały się podstawą wniesienia przez skarżącego ponaglenia do samorządowego kolegium odwoławczego, które podzieliło argumentację skarżącego i orzekło, iż wójt dopuścił się bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia postępowania.