Jak wynika z art. 82 ust. 1 zd. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2022 r., poz. 547; dalej: usw), uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem jest nieważna. Przepis ten nie reguluje rodzaju naruszeń prawa, które daje podstawę do zastosowania sankcji nieważności.

Rodzaje naruszeń