W ramach postępowania egzekucyjnego w administracji zobowiązanemu, który nie jest zadowolony z działania organu egzekucyjnego, przysługuje skarga na czynności egzekucyjne. Środek ten może zostać oparty na podstawie dokonania czynności egzekucyjnej z naruszeniem ustawy lub zastosowania zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, w ramach którego dokonano czynności egzekucyjnej. Termin na wniesienie skargi wynosi siedem dni od dnia doręczenia zobowiązanemu odpisu dokumentu, który stanowi podstawę dokonania zaskarżonej czynności egzekucyjnej i wnosi się ją do organu egzekucyjnego, który dokonał tej czynności.