Jest to szczególnie ważne w aspekcie sporządzania sprawozdań finansowych, gdzie taka informacja musi zostać ujawniona. Zdolność do kontynuacji działalności warunkuje sposób przedstawiania danych w sprawozdaniu finansowym, a jej brak nakłada na przedsiębiorstwa dodatkowe obowiązki, takie jak wycena aktywów po cenach sprzedaży netto, czy tworzenie rezerw na przewidywane koszty związane z zaniechaniem funkcjonowania.

Właściwe określenie zdolności do kontynuowania działalności jest także istotne ze względu na badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta.