Ustawa lichwiarska to nowe przepisy dla firm pożyczkowych

Ustawa antylichwiarska nie tylko zmienia sposób udzielania pożyczek przez osoby prywatne i firmy pożyczkowe w różnych sektorach rynku, ale także zmienia zasady funkcjonowania samych firm pożyczkowych.

Publikacja: 02.05.2023 18:23

Ustawa lichwiarska to nowe przepisy dla firm pożyczkowych

Foto: Adobe Stock

W jakiej formie prawnej?

Zgodnie z nowymi przepisami instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie:

- spółki akcyjnej,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą.

Minimalny kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki będącej instytucją pożyczkową wynosi 1 mln zł (a nie jak dotąd 200 tys. zł). Projektując nowe przepisy, założono, że działalność pożyczkową „powinny móc prowadzić tylko instytucje odpowiednio do tego przygotowane, zdolne do właściwego zabezpieczenia realizacji zwiększonych wymagań oraz potencjalnych kosztów, nakładów i roszczeń związanych z ich działalnością, w szczególności nakładów i potencjału organizacyjnego potrzebnego dla zapewnienia instytucji pożyczkowej możliwości działania zgodnie z prawem”.1 Dodatkowo duże zaangażowanie kapitałowe ma przeciwdziałać zakładaniu wielu instytucji pożyczkowych przez jeden podmiot w celu obejścia przepisów ustawy.

Skąd mogą pochodzić środki?

Środki przeznaczane na udzielanie kredytów konsumenckich przez instytucje pożyczkowe nie mogą pochodzić z działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym z emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz ze źródeł nieudokumentowanych.

Czytaj więcej

Teresa Siudem: Rewolucja na rynku pożyczkowym

Środki takie mogą pochodzić np. z kredytu bankowego. Dozwolone będzie także pozyskiwanie takich środków z pożyczek od podmiotów powiązanych pod warunkiem, że podmioty powiązane udzielające takich pożyczek nie gromadzą środków pieniężnych, o których mowa w poprzednim akapicie.

Wymogi co do członków organów

Członkiem zarządu, rady nadzorczej lub prokurentem instytucji pożyczkowej może być wyłącznie osoba, która nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe. 

Przypis:

1 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie.

Pytania i odpowiedzi

Jak będą egzekwowane nowe wymagania stawiane instytucjom pożyczkowym?

Ustawa wprowadza prosty mechanizm weryfikacji spełnienia przez instytucję pożyczkową nowych wymogów formalnych. Firma zamierzająca wykonywać działalność instytucji pożyczkowej musi zwrócić się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o dokonanie wpisu w rejestrze instytucji pożyczkowych. Przepisy nowej ustawy obligują taki podmiot, aby do wniosku zostało załączone zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności członka zarządu, rady nadzorczej lub prokurenta instytucji pożyczkowej w zakresie przestępstw: przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez taką firmę warunków dotyczących formy prowadzenia działalności i wysokości kapitału zakładowego.

W razie, gdy firma wpisana do rejestru przestanie spełniać te warunki, będzie mogła zostać niezwłocznie wykreślona z rejestru.

∑ Jaką odpowiedzialność ponoszą firmy pożyczkowe za działanie swoich pracowników?

Instytucja pożyczkowa w zakresie udzielanych kredytów konsumenckich za działania lub zaniechania jej pracowników, pośredników kredytowych, za których pośrednictwem udziela kredytów konsumenckich, lub innych przedsiębiorców wykonujących na jej rzecz czynności związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, ponosi wobec kredytobiorców odpowiedzialność jak za swoje działania, w tym za działania związane z żądaniem od kredytobiorcy zapłaty odsetek lub pozaodsetkowych kosztów kredytu w wysokości wyższej niż maksymalna, lub zawarciem umowy, która zobowiązuje do tego kredytobiorcę wobec instytucji pożyczkowej.

WAŻNE!

Odpowiedzialności instytucji pożyczkowej za działania swoich pracowników, pośredników itd. nie można wyłączyć ani ograniczyć żadną umową, ani oświadczeniem.

Jednocześnie to nie klient firmy pożyczkowej jest zobligowany udowodnić, że instytucja pożyczkowa nie zrealizowała swoich obowiązków wynikających z ustawy. Przeciwnie, ciężar udowodnienia, że instytucja pożyczkowa prawidłowo zrealizowała obowiązki wobec konsumentów, spoczywa na tej instytucji.

Tomasz Romanowski, adwokat, partner w RESIST Rezanko Sitek

W jakiej formie prawnej?

Zgodnie z nowymi przepisami instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie:

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
Policja zatrzymała patostreamerów. Upili i upodlili młode kobiety
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Sądy i trybunały
Sąd: Nawacki ma 3 dni. Inaczej grozi mu grzywna i areszt
Sądy i trybunały
Burzliwe obrady w KRS: wybrano sędziego do NSA i uzupełniono składy komisji
Praca, Emerytury i renty
Wyrównanie 500+ do 800 zł od sierpnia 2023? ZUS wydał komunikat
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Sądy i trybunały
Jednoosobowy skład udrożnił apelację
Zawody prawnicze
Prokuratorzy chcą wyrównania wynagrodzeń. Barski wysłał pismo do MF