Artykuł 8 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej zatytułowany „prawo do informacji” przewiduje, iż państwa członkowskie są zobowiązanie zapewnić w kontekście postępowania sądowego dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej oraz w ramach odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne żądanie powoda przedstawienie informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających prawo własności intelektualnej przez naruszającego oraz inne podmioty wskazane w tym postanowieniu dyrektywy. Prawo to ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony własności intelektualnej.