Ochrona znaków towarowych w USA gwarantowana jest przez ustawodawstwo stanowe, jak i federalną ustawę Trademark (Lanham) Act z 1946 r.

Pojęcie znaku towarowego definiuje art. 45 Lanham Act. Zgodnie z tym przepisem znakiem towarowym jest każde słowo, nazwa, symbol lub znak złożony albo jakakolwiek ich kombinacja służąca do zidentyfikowania i odróżnienia towarów, w tym rzadkich produktów, jednego podmiotu od tych wytwarzanych lub sprzedawanych przez inne podmioty oraz wskazania źródła pochodzenia dóbr, nawet jeżeli to źródło jest nieznane. Definicja znaku jest interpretowana rozszerzająco, aby umożliwić uzyskiwanie rejestracji na różne nowe formy przedstawieniowe znaków towarowych. W szczególności wykładnia rozszerzająca dotyczy słów: symbol (symbol) oraz znak złożony (device), które pierwotnie odnosiły się do emblematów, wzorów, figur geometrycznych, oznaczeń słowno-graficznych oraz graficznych, a obecnie także do znaków niekonwencjonalnych, w tym znaków holograficznych czy multimedialnych.