Nowy artykuł 389 § 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH) dopuszcza możliwość podjęcia przez radę nadzorczą uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad zaproponowanym w zaproszeniu na posiedzenie. Przesłanką takiego działania jest brak sprzeciwu któregokolwiek z członków organu nadzoru biorących udział w posiedzeniu. Domyślając się intencji ustawodawcy, miał on na celu zapewnienie płynności posiedzenia, decyzyjności, czy też rozstrzygnięcia ad hoc pilnej kwestii. Z drugiej strony, do porządku prawnego wprowadzony został instrument stwarzający pole do nadużyć zwłaszcza w spornych sytuacjach.