Niekiedy rozwój przedsiębiorstwa prowadzonego przez prostą spółkę akcyjną (PSA) sprawia, że celowym jest „połączenie sił” z inną spółką. W tym artykule omówione zostanie połączenie się prostych spółek akcyjnych, i to w jednym specyficznym wariancie, czyli przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca przyznaje akcjonariuszom spółki przejmowanej (połączenie się przez przejęcie). Dla porządku należy zauważyć, że możliwe jest także połączenie się przez zawiązanie nowej spółki, na którą przechodzi majątek łączących się PSA za akcje nowo zawiązanej spółki, jak również łączenie się z udziałem spółek innych typów. Uwagi poczynione przy okazji omawiania tego rodzaju połączenia będą mogły, w znacznej mierze, okazać się użyteczne też dla innych przypadków.