- Nasza spółka z powodu aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej (m.in. wojna w Ukrainie, przerwanie łańcuchów dostaw) nie jest w stanie wywiązać się z umowy w zakresie terminowej dostawy towarów, a przy tym umowa nie zawiera klauzuli siły wyższej. Czy w takiej sytuacji spółka będzie zmuszona zapłacić kary umowne z uwagi na opóźnienie w realizacji dostaw? – pyta czytelnik.

Zawarcie w umowie klauzuli siły wyższej niewątpliwie ułatwia uchylenie się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Dotyczy to sytuacji, gdy na przeszkodzie temu wykonaniu stoją okoliczności nadzwyczajne.