Pierwszym i najistotniejszym przepisem kluczowym dla zagadnienia przeniesienia spółki do innego państwa Unii Europejskiej jest art. 49 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), który stanowi o tym, że ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego są zakazane w ramach postanowień traktatu. Zakaz ten odnosi się również do ograniczeń w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego państwa na terytorium innego państwa członkowskiego. Z przepisów powyższych jasno zatem wynika, że spółka utworzona zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego ma prawo do przekształcenia się w spółkę prawa innego państwa UE (por. wyrok z 27 września 1988 r., Daily Mail and General Trust, 81/87, pkt 17), o ile spełnione są warunki określone w ustawodawstwie tego drugiego. W szczególności mowa o kryterium przyjętym przez państwo członkowskie dla celów powiązania spółki z jego krajowym systemem prawnym. Prawo Unii Europejskiej gwarantuje zatem swoim obywatelom swobodę przedsiębiorczości.