Stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU z 2021 r. poz. 162, dalej: „ustawa”) kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w tejże ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej. Prawidłowo przeprowadzane kontrole są niezbędne w demokratycznym państwie prawa, zapewniając z jednej strony ochronę porządku prawnego, z drugiej strony zaś urzeczywistniając prawa i interesy kontrolowanych przedsiębiorców.