Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiła we wtorek w Sejmie plan kontroli inspekcji na przyszły rok.

– Planujemy przeprowadzić 52 tys. kontroli – mówi „Rzeczpospolitej" . – W związku z utrzymującym się stanem pandemii Państwowa Inspekcja Pracy skoncentruje swoje działania m.in. na sprawdzaniu, czy pracodawcy prowadzą działania profilaktyczne mające ograniczyć narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także wykonują obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia. Będziemy również kontrolować przestrzeganie rozwiązań wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych prawnej ochrony pracy, w tym m.in. prawnych aspektów pracy na odległość, która już na dobre zagościła na naszym rynku.

Z planu kontroli wynikają jednak istotne zmiany dla kilku branż.

Przede wszystkim wzmożonych kontroli powinny się spodziewać firmy działające w branży budowlanej. W przyszłym roku rusza bowiem zaplanowany na lata 2022–2024 program kontroli w budownictwie, którego celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń w branży, w której od lat jest najwięcej wypadków przy pracy. Kontrole mają mieć charakter kompleksowy i będą dotyczyły nie tylko bezpieczeństwa pracy, ale także legalności zatrudnienia pracowników budowlanych, w tym cudzoziemców.

Po wejściu w życie nowelizacji przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele inspektorzy będą także sprawdzać, jak są przestrzegane nowe regulacje wykluczające zatrudnianie w niedziele pracowników w sklepach, które uzyskały status placówki pocztowej.

– Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie powinna dezorganizować działalności przedsiębiorcy, jednak musi on pamiętać, że ma w związku z wizyta inspektora liczne obowiązki – mówi dr nauk prawnych Artur Rycak, partner w Rycak Kancelaria Pracy i HR. – Na żądanie inspektora należy przedstawić wszystkie dokumenty; przedsiębiorca powinien się także liczyć z koniecznością złożenia zeznań, a także umożliwienia złożenia zeznań przez zatrudnione u niego osoby. Zawsze warto jednak sprawdzić upoważnienie inspektora do kontroli, którego nie powinien przekraczać.

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że po zakończeniu kontroli inspektor wydaje decyzję lub zalecenia, których wykonanie jest sprawdzane w czasie rekontroli.

Czytaj więcej

ZUS i Inspekcja Pracy częściej kontrolują przedsiębiorców