fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Działania priorytetowe Rzecznika Praw Pacjenta

Fotolia.com
W początkowym okresie sprawowania funkcji Rzecznika Praw Pacjenta chciałbym znacząco wzmocnić pozycję Rzecznika i jego rolę w systemie ochrony zdrowia - podaje rzecznik.

Rzecznik chce osiągnąć to poprzez zmianę koncepcji współpracy z organami władzy publicznej funkcjonującymi w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, w szczególności z Ministrem Zdrowia, jako organem odpowiedzialnym za politykę zdrowotną w kraju.

Osiągnięcie powyższego nie byłoby również możliwe bez zwiększenia efektywności współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze praw pacjenta, których głos w mojej ocenie powinien być bardziej słyszalny.

Rzecznik zwraca uwagę także potrzebę obecności Rzecznika w zespołach roboczych powoływanych przez poszczególne resorty, których prace będą dotyczyć praw pacjenta. Nieodzownym elementem do osiągnięcia tego celu będzie także ściślejsza niż dotychczas – a przez to bardziej owocna – współpraca z samorządami zawodów medycznych.

Należy podjąć dyskusję nad dotychczasowym modelem pozasądowego dochodzenia roszczeń, aby maksymalnie dostosować go do oczekiwań Pacjentów i ich rodzin.

W pierwszym okresie działalności Rzecznik skoncentruje się na wdrażanych obecnie reformach służby zdrowia i będę zawsze popierał rozwiązania korzystne dla Pacjentów. Chciałby także zająć się istniejącymi od lat problemami dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym czasem oczekiwania na ich udzielenie oraz niedoborów kadry medycznej i czasem pracy lekarzy, które to w świetle ostatnich wydarzeń w kraju stały się bardziej widoczne. Rzecznik chce angażować się w tworzenie prawa w Polsce, zarówno opiniując projekty aktów prawnych dotyczących praw pacjenta, jak i proponując własne zmiany w obowiązującym już prawodawstwie.

Niesatysfakcjonujący jest także poziom wiedzy obywateli na temat Rzecznika oraz praw pacjenta. Poprzez liczne inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne będę dążył do zmiany tego stanu rzeczy. Podnoszenie poziomu świadomości na temat praw pacjenta jest niezwykle istotne, ponieważ Pacjenci, którzy znają swoje prawa mają szansę egzekwować ich realizację, dostrzec istniejące nieprawidłowości oraz w porę zareagować.

Reasumując, Rzecznik powinien być instytucją bardziej widoczną w debacie publicznej dotyczącej kluczowych zmian w systemie ochronie zdrowia. Chciałbym, aby Rzecznik miał większy wpływ na kształt tego sytemu i aby liczono się z jego głosem.

Źródło: RPP
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA