fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykonawca wprowadzający w błąd zostanie wykluczony z postępowania - wyrok KIO

Fotorzepa, Radek Pasterski
Dla dokonania oceny, czy doszło do wprowadzenia w błąd, nie ma znaczenia, że informacje, które są przedmiotem składanego przez wykonawcę oświadczenia dotyczą okoliczności znanych zamawiającemu.

W wyroku z 7 marca 2019 r. (KIO 271/19) Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę, w której istotę sporu stanowiła kwestia zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy, który w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedstawił informacje niezgodne z prawdą, dotyczące spełniania warunku udziału w tym postępowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, było dysponowanie osobami wchodzącymi w skład Stałego Zespołu Inżyniera, m.in. inspektorem nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.

Wątpliwości co do doświadczenia

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wskazał w wykazie, jako inspektora nadzoru osobę, co do której zamawiający powziął wątpliwości, czy faktycznie posiada ona wymagane doświadczenie. Zamawiający dysponował m.in. informacjami świadczący...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA