fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Rozporządzenie o podziale środków na drogi samorządowe - znamy treść

123 RF
Na rozporządzenie o podziale środków czekają od 4 grudnia wszyscy samorządowcy. „Rz” poznała jego treść.

Tego dnia weszła w życie ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych. Ta przesądza, że pieniądze na drogi będą, wiadomo nawet, ile globalnie. Niewiadomą pozostaje natomiast ich podział między województwa. Chodzi o rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków FDS na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych na poszczególne województwa.

We wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji poinformowano, że projekt dodano do RCL. Na zapowiedzi się jednak skończyło. Projektu nie podpięto do czwartku. Dotarliśmy więc do niego nieoficjalnie. Co proponuje w nim minister?

O przydziale środków mają decydować trzy czynniki: drogowy, ludnościowo-powierzchniowy i wyrównawczy. Pierwszy jest rozumiany jako średnia arytmetyczna wyrażonego w procentach stosunku łącznej długości dróg powiatowych i gminnych na obszarze województwa do łącznej długości dróg powiatowych i gminnych na obszarze kraju. Drugi – to średnia arytmetyczna wyrażonego w procentach udziału liczby ludności województwa w liczbie ludności kraju oraz udziału powierzchni województwa w powierzchni kraju. Z kolei trzeci to wskaźnik proporcjonalny do stosunku wartości przeciętnej ogólnokrajowej PKB na mieszkańca oraz wartości produktu krajowego brutto na mieszkańca w konkretnym województwie.

Podział środków między województwa uwzględni więc ich obszar, zaludnienie, rozmiar sieci dróg lokalnych oraz wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca. Przy ustalaniu tych wartości będą brane pod uwagę aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystkim trzem czynnikom zostanie przypisana waga o równej wartości, a kwota na województwo będzie ustalana proporcjonalnie do średniej arytmetycznej czynników.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, ocenia projekt jako dobry punkt wyjścia na pierwszy rok działania Funduszu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA