fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Finansowanie remontu dróg wewnętrznych

Fotolia.com
Brak jest podstaw prawnych, aby finansować z budżetu miasta remonty dróg (parkingów) wewnętrznych położonych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, które są użytkownikami wieczystymi tych gruntów.

- W mieście są dwie spółdzielnie mieszkaniowe. Rada miejska planuje przeznaczyć środki finansowe na remonty dróg wewnętrznych i parkingów, położonych na terenie spółdzielni, która jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Czy będzie to prawidłowe? Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie wykluczają takiej pomocy finansowej.

Nie. Podstawą prawną działalności i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych jest ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta nie zawiera żadnych regulacji prawnych stanowiących o możliwości finansowania albo dofinansowania użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe dróg czy parkingów. Podobnie, nie ma takich regulacji w innych aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego, w tym w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Co jednak istotne, brak we wspomnianych aktach prawnych takich przepisów nie oznacza dowolności w wydatkowaniu środków publicznych – tu samorządowych. Jak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt I OSK 1449/17), chociaż na mocy art. 94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego mają swobodę w stanowieniu prawa, nie oznacza to jednak dowolności w tym zakresie. Tam również podkreślono: „W sferze ustanawiania nowych zobowiązań publicznoprawnych aktem prawa miejscowego, w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie stosuje się zasady, że to, co nie jest zabronione jest dozwolone, ale zasadę, że dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje". Zatem, z powyższego wnioskować należy, że brak przeciwwskazań wynikających z ustaw do przekazania środków finansowych na remont dróg (parkingów) wewnętrznych, nie oznacza akceptacji takiego wydatku.

Skoro w zapytaniu wspomniano o zadaniach gminy, to warto przypomnieć, że na mocy art. 7 ww. ustawy o samorządzie gminnym – w zakresie zadań własnych gminy są drogi, ale te o statusie dróg gminnych. Zaś z art. 2a ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wynika, że drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Z ww. regulacjami korelują zaś bardzo istotne – z punktu widzenia dopuszczalności wydatkowania środków publicznych – regulacje ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na szczególną uwagę zasługuje zaś jej art. 216 ust. 2. Wynika z niego, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Z powyższych regulacji wynika, więc dopuszczalny zakres wydatkowania środków z budżetu samorządu, w tym z budżetu gminy. Co istotne, w ww. katalogu możliwych wydatków są m.in. zadania własne jednostki samorządu (gminy – a więc m.in. drogi gminne), a nadto inne zadania określone w odrębnych przepisach. Takich jednak odrębnych przepisów umożliwiających finansowanie ww. zadań – w odniesieniu do dróg (parkingów) wewnętrznych posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe – nie ma.

Należy też odnieść się do statusu dróg wewnętrznych. Jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych – drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Nadto, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Z kolei, w ust. 3 określono, że finansowanie zadań, o których mowa wyżej w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. Natomiast z racji faktu, że ustawa o drogach publicznych definiuje drogi wewnętrzne, nie można upatrywać tego, że mają one status drogi publicznej gminnej - o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy.

Wreszcie, skoro teren, na którym usytuowane są drogi (parkingi) wewnętrzne pozostaje w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, warto wspomnieć, że na mocy art. 234 Kodeksu cywilnego, do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

podstawa prawna: ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. DzU z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2222 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA