fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zaległości w opłacaniu składek: pytając ZUS o stan rozliczeń, przedsiębiorca przypomni o długu

ROL
Jak przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego dług uległ przedawnieniu? Czy przedawnienie ma dla niego negatywne konsekwencje? Odpowiada Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z Kancelarią LexConsulting.pl

Rz: Jak przedsiębiorca może sprawdzić, czy jego dług uległ przedawnieniu? Czy może wystąpić do ZUS z pytaniem w tej sprawie, czy lepiej, jeśli się „nie wychyla", aby o sobie nie przypomnieć?

Andrzej Radzisław: Jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązań jest upływ czasu. Po upływie okresu przedawnienia zobowiązanie wygasa i nawet gdyby płatnik taki dług uregulował, to zapłacona kwota powinna zostać przez ZUS potraktowana jako nadpłata i na wniosek płatnika zwrócona albo zaliczona na poczet przyszłych składek.

Do końca 2011 r. obowiązywał okres przedawnienia składek ZUS wynoszący 10 lat. Od 1 stycznia 2012 r. wynosi on 5 lat, licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne. Jeżeli jednak składki stały się wymagalne przed 1 stycznia 2012 r., to 5-letni bieg przedawnienia zaczyna biec od 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed 1 stycznia 2012 r. przedawniłyby się wcześniej zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia – wówczas przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu, a nie 1 stycznia 2017 r.

Płatnik może oczywiście zapytać ZUS o stan jego rozliczeń, w szczególności o to, czy określona należność uległa już przedawnieniu. W ten sposób może jednak poinformować ZUS o tej zaległości, a Zakład może podjąć kroki celem jej odzyskania przed upływem terminu przedawnienia. Lepiej więc pytać, gdy dług ulegnie już przedawnieniu.

Przy ustalaniu terminu przedawnienia należy brać pod uwagę również zdarzenia zawieszające, przerywające bieg terminu przedawnienia. Takie przypadki są wskazane w art. 24a ustawy systemowej. Przykładowo w przypadku wydania przez ZUS decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Czy przedawnienie dotyczy zarówno składek za samego przedsiębiorcę, jak i za osoby, które zgłaszał do ubezpieczeń?

Tak. Płatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, składa co miesiąc do ZUS komplet dokumentów rozliczeniowych, czyli imienny raport miesięczny za siebie oraz każdego z ubezpieczonych – a więc również pracownika czy zleceniobiorcę. Składki należne za wszystkie osoby wykazuje w zbiorczej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Co miesiąc płaci składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP za wszystkie osoby, w stosunku do których pełni rolę płatnika.

Taki komplet dokumentów powinien zostać złożony nie później niż do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie powinny zostać uregulowane składki. Są one opłacane łącznie za wszystkie osoby, a ustawodawca nie wprowadził odmiennych zasad przy ustalaniu terminów przedawnienia składek dla poszczególnych ubezpieczonych. Na takich samych zasadach przedawniają się więc składki należne na ubezpieczenia osób prowadzących działalność, pracowników, jak i zleceniobiorców.

Czy fakt, że za okres, za który przedsiębiorca nie opłacił składek, uległy one przedawnieniu, ma dla niego negatywne konsekwencje?

Tak. W przypadku płatników zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia (np. osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących) przy ustalaniu okresu uprawniającego ich do świadczeń nie uwzględnia się okresów, za które nie zostały opłacone składki, mimo podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom. Przedawnienie składek powoduje zatem brak możliwości zaliczenia okresów prowadzenia działalności gospodarczej do stażu niezbędnego przy ustalaniu prawa do emerytury. Czas prowadzenia działalności, za który przedsiębiorca nie opłaci składki, nie będzie bowiem uwzględniony w stażu emerytalnym. —not. j.kal.

masz pytanie, wyślij e-mail: j.kalinowska@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA